INKOMSTEN, HOOFDSTUK V*, kapitaaldienst. e s HOOFDSTUK VI. UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, kapitaaldienst. HOOFDSTUK VI. V 3 a be "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Openbare werken. 651 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI 652 Bijdrage van Hoofdstuk VI van de gewone dienst. 653 Ontvangen waarborgsommen Subsidie van het Rijk in de kosten van de verbetering van de Groningerstraatweg 653A Terugontvangst van het gemeentelijke grondbedrijf kosten uitvoering werken 653B Terugontvangst kosten doortrekken Vondektraat 653C Uitkering ingevolge artikel 36 der Motorrijtuigen belastingwet en bijdrage van de provincie Friesland in de kosten van verbetering van de weg Goutum-Swichum- Hondsdijk Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragei Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VI 609.857,72 80.064,71 2.500,— 212.165,60 004.588,03 1.096.371,91 memorie 7.954,29 memorie 7.954,29 166.2 27.1 memon memoi 22.000,- 410.800,- 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 0 I 1 - 626.865,- 8 04.300,- Openbare werken Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Aankoop vastigheden eruggaaf van waarborgsommen Verbetering van de Groningerstraatweg erbetering van de Tweebaksmarkt en de Druifstreek Opspuiten van terreinen gelegen tussen Sneekertrek- vaart, spoorweg Harlingen en spoorbrug Stiens Opspuiten van terreinen gelegen tussen Greunsweg en Potmarge Aanleg straten annex ophoging van een terrein ten behoeve van woningbouw Spoorstraat-Achter de Hoven Aanleg straten ten westen van de Jeroen Boschstraat Aanleg straten Sweelinckstraat c.a Doortrekken van de Vondelstraat "X". Verbetering weg Goutum-Swichum-Hondsdijk Verbetering Tontjespijp Hcrbeplanting met bomenf Vernieuwing en aanleg plantsoentjes Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Nieuwe bascule veemarkt Bijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VI Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 187.4-12,16 2.500,— 463.531,03 34.267,03 14.234,06 15.215,91 371.886,72 7.000,— 295,— 1.096.371,91 904.588,03 memorie memorie memorie 7.954,29 thans voorgedragen. memorie memorie memorie 24.000,— 34.200 34.800,— 53.600,— 26.300,— 37.000,— 562.000,— 32.400,— 8.04300, - 626.865,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 51