Riilaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NCh 1 45 OWfflPL VERORDENING op de heffing van een straatbelasting Artikel 1 In de gemeente Leeuwarden wordt tot het verkrijgen van een billijke bijdrage in de kosten, ten laste van de gemeente ko mende voor aanleg en onderhoud van openbare land- en waterwe gen in de gemeente, voor hun verlichting en voor afvoer van water en vuil, onder de naam van straatbelasting een belasting geheven wegens: a. gebouwde eigendommen en daarbij behorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn," b. ongebouwde eigendommen, die aan deze wegen belenden of op deze wegen uitgang hebben. Artikel 2. 1. Belastingplichtig is hij, die krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht het genot heeft van de eigendom men, bedoeld in artikel 1 2. Als genothebbende wordt aangemerkt hij, die op 1 Januari van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale leggers is aangewezen, tenzij kan worden aangetoond, dat een mis stelling in die leggers heeft plaats gehad, of dat de vóór de eerste Januari plaats gehad hebbende veranderingen daar in nog niet waren opgenomen, in welke gevallen met de ge wijzigde toestand rekening wordt gehouden. Zijn er ten aan zien van enig eigendom twee of meer genothebbenden, dan zijn allen hoofdelijk voor het gehele bedrag van de aanslag aansprakelijk, met dien verstande, dat betaling door de een de aansprakelijkheid van de ander of de anderen opheft. 3. Nieuw gebouwde eigendommen, welke eerst na de eerste Janu ari tot bewoning of gebruik geschikt worden en ongebouwde eigendommen, welke eerst na de eerste Januari in het geval, als bedoeld in artikel 1, onder b, komen te verkeren, zul len voor de belasting van het lopende jaar niet in aanmer king worden genomen. Artikel 3 De straatbelasting wordt berekend naar de belastbare op brengst van de percelen, aangewezen in de kadastrale leggers, of, voor zoveel de belastbare opbrengst niet in die leggers is opgenomen, naar het bedrag, waarop zij vanwege en op kos ten van de gemeente in verhouding tot de belastbare opbrengst van andere gelijksoortige percelen zal zijn geschat. Artikel 4 1. De straatbelasting bedraagt van de gebouwde eigendommen, gelegen in het stedelijk gedeelte der gemeente, 6^ ten honderd en van de eigendommen, gelegen in het overige ge deelte der gemeente, 4 ten honderd van de belastbare op brengst of het geschatte bedrag, bedoeld in artikel 3. 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder het stedelijk gedeelte der gemeente verstaan het gedeelte, als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen, welke aanwijzing voor het eerst voor het belastingjaar 1950 en vervolgens om de drie jaren plaats heeft. "Artikel 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 520