Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950- BIJLAGE NO. 145» ONTWERP II. VERORDENING tot heffing van een vergoeding voor het gebruik van lokalen van gemeentelijke inrichtingen van onderwijs en van andere voor de publieke dienst bestemde gemeentege bouwen door verenigingen of particulieren voor onderwijs doeleinden. Artikel 1 Voor het gebruik van lokalen van gemeentelijke inrichtingen van onderwijs en van andere voor de publieke djenst bestemde gemeentegebouwen, overeenkomstig de desbetreffende verordening aan verenigingen of particulieren voor onderwijsdoeleinden in gebruik gegeven, wordt een vergoeding geheven voor kosten van onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van die lo kalen. Voor het gebruik van de in die lokalen aanwezige toe stellen, leermiddelen en dergelijke, is een afzonderlijke ver goeding verschuldigd. Artikel 2. De vergoeding is verschuldigd door degene, te wiens name de vergunning tot het gebruik van het lokaal is gesteld. Zij wordt berekend naar het aantal uren, gedurende welke de bedoelde lokalen, toestellen, leermiddelen en dergelijke beschikbaar zijn gesteld, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende artikelen. Artikel 3. De vergoeding bedraagt per uur, bedoeld in het tweede lid van artikel 2: a. voor het gebruik van een lokaal, gelegen in het stedelijke gedeelte der gemeente: gedurende het tijdvak van 1 April tot en met 30 September f. 0,50; gedurende het tijdvak van 1 October tot en met 31 Maart: voor 16 uur f. 0,65; na 16 uur f. 0,75; b. voor het gebruik van een lokaal, gelegen in het overige ge deelte der gemeente f. 0,30. Voor het gebruik van de in het lokaal aanwezige toestellen, leermiddelen en dergelijke worden de in het eerste lid ge noemde vergoedingen verhoogd, die onder a met f. 0,25 en die onder b met f. 0,10. Indien, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, het gebruik van een lokaal meer dan gewone maatregelen voor het schoonhouden noodzakelijk maakt, kunnen de heffingen worden op gelegd tot ten hoogste het dubbele van de in dit artikel ge noemde bedragen. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder het ste delijke gedeelte der gemeente verstaan het gedeelte, als zoda nig door burgemeester en wethouders aangewezen, welke aanwij zing voor het eerst in het jaar 1950 en vervolgens om de drie jaren plaats heeft. "Artikel 4."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 522