Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE 10.1 45. Artikel 4. Van personen, die in Indonesië, Suriname of Curapao woon den in het tijdvak van een jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het tijdvak, waarover het schoolgeld wordt geheven, wordt het schoolgeld geheven naar de schoolgeldmaatstaf, welke vermoedelijk in aanmerking zou zijn genomen, indien de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting ook aldaar werden geheven, met dien verstande, dat uitsluitend wordt gelet op het inkomen en eventueel het vermogen, naar de daar geldende regelen, vastgesteld voor het laatstelijk aangevangen belastingjaar of herrekeningstijdvak, en dat ook overigens de schoolgeldmaatstaf wordt bepaald met in achtneming van de toestand bij de aanvang van het laatste lijk aangevangen belastingtijdvak. Van de overige niet in Nederland wonende schoolgeldplich- tigen wordt het maximum schoolgeld geheven, tenzij zij aan tonen, dat en in hoever een lager bedrag in aanmerking ge nomen zou zijn, indien hun woonplaats behoorde tot het grondgebied van de gemeente. Te hunnen aanzien wordt de schoolgeldmaatstaf echter niet lager gesteld dan f. 500,-. Artikel 5- Het schoolgeldjaar is gelijk aan het cursusjaar. Artikel 6. Bedraagt de schoolgeldmaatstaf minder dan f geen schoolgeld verschuldigd. Het schoolgeld bedraagt per leerling een schoolgeldmaatstaf van: bij f 16 20 24 28 32 36 40 44 50 56 62 66 72 78 84 90 96 1 02 108 114 120 126 134 140 146 152 160 170 190 21 0 250 250 270 290 320 of meer, 40 44 66 84 90 146 160 H 250 340 16,-, dan is en per schoolgeldjaar 5,- 6,- 7,- 8,- 9,- 10,- 11,- 12,- 13,- 14,- 15,- 16,- 17,- 18,- 19,- 20,- 21,- 22,- 23,- 24,- 25,- 26- 28,- 30,- 32,- 34,- 36,- 38,- 40,- 42,- 44,- 46,- 48,- 50,- 50,- iif.t Riilaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950* BIJLAGE NO. 145» 34O,- of meer, doch 360,- 390,- 410,- 430,- 46O, - 480,- 500,- 520,- 54O,- 570,- 600,- 620,- 650,- 680, - 710,- 740,- 770,- 800,- 840,- 880,- en meer minder dan f 360,- 390,- 410,- 430,- 460, - 480,- 500,- 520,- 540,- 570,- 600,- 620,- 650, 680, 71 O, 740, 770,' 800,1 840, 880, 52,- 54,- 56,- 58,- 60,- 62,- 64, 66 68 70, 72,' 74, 76, 78, 80, 82, 86 90, 94, 98, 100, Artikel 7- 1. Wanneer wegens het ontbreken van de vereiste gegevens de schoolgeldaanslag niet definitief kan worden vastgesteld, wordt een voorlopige aanslag opgelegd. 2. De voorlopige aanslag wordt alleen met betrekking tot de in vordering als een aanslag in de zin van deze verordening be- s chouwd Artikel 8. Voor de leerlingen, die in de loop van het schoolgeldjaar worden toegelaten, wordt het schoolgeld per maand berekend, waarbij gedeelten van kalendermaanden voor gehele worden ge teld en per maand het 1/9 gedeelte van het over een vol school geldjaar berekende schoolgeld verschuldigd is. Artikel 9. Indien blijkt, dat de tot grondslag gestrekt hebbende school geldmaatstaf bij navordering is verhoogd, dat een aanslag ten onrechte is achterwege gebleven of door een beslissing van de controleur der gemeentebelastingen ten onrechte is verlaagd of vernietigd, of dat een te lage aanslag is opgelegd, wordt het te weinig geheven schoolgeld van de schoolgeldplichtige of zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden nagevorderd, zolang niet se dert de aanvang van het betrokken cursusjaar drie jaren zijn verstreken. Artikel 1 0. 1Door de controleur der gemeentebelastingen wordt ontheffing of teruggaaf van schoolgeld verleend: a. indien de tot grondslag gestrekt hebbende schoolgeldmaat staf blijkens onherroepelijk geworden uitspraak op een in gediend bezwaarschrift is verlaagd, mits binnen twee maanden na dagtekening der uitspraak en onder overlegging daarvan aanvraag aan de controleur voornoemd wordt ge daan; b. bij overlijden van de leerling; c. wegens het verlaten van de school door de leerling, als gevolg van vertrek van degene, die volgens art. 2 school- geldplichtig is; d. om andere redenen dan de onder b en c genoemde, voor 1 Januari van het lopende schoolgeldjaar tt it it tt tt tt tt if tt tt tl tt f» tt tt tl tt if tt tl tt tl tl II tt tt tt tt tl tt tt tt tt tt doch minder dan f. 20 - f tt tt tt 24 - tt tt tt tt 28 - tt tt tt tt 32 - tl tt tt tt 35 - tt tt - tl tt - tt tt tt tt 50 - It tt tt it 55 - tt tt tt tt 52 - tt tt - tt tt ff ïf - tt tt tt tt rjQ - tt tt - tt tt - tt tt 96 - tt tt tt tt -| 02 - tl tt tt tt 108 tt tt 11 114 - tt tt tt tt go - tt tt tt tt 126 - tt tt tt t. 134 - tt tt tt tt 140 - tt tt - tt tt tt tt 152 - tt tt - tt tt tt tt 0 II tt tt tt 9o - tt tt tt tt 210 - tt tt tt tt 230 - tl tt - tt tt tl tt 270 - tt tt •tt tt 290 - tl tt tt tt 320 - tl tt - tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 524