Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950* BIJLAGE NO. 145. e. indien een leerling door ziekte gedurende ten minste 30 achtereenvolgende dagen in een schoolgeldjaar de school niet heeft kunnen bezoeken, mits binnen een maand na afloop van het schoolgeldjaar aan de contro leur der gemeentebelastingen daartoe het verzoek wordt gedaan; fin gevallen van bijzondere hardheid of indien een schoolgeldplichtige niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat is de opgelegde aanslag te voldoen. 2. De teruggaaf of ontheffing bedraagt: a. in het geval sub b en c: zoveel negende gedeelten van het voor een geheel school geldjaar verschuldigde bedrag als er na de dag van het overlijden of na de datum van het vertrek nog volle maanden van het schoolgeldjaar overblijven; b. in het geval sub d: 4/9 gedeelte van het voor een geheel schoolgeld jaar ver schuldigde bedrag; c. in het geval sub e: voor ieder vol tijdvak van 30 dagen 1/9 gedeelte van het voor de betrokken leerling over een vol schoolgeld jaar verschuldigd schoolgeld; d. in het geval sub f: een zodanig bedrag, dat, de omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk wordt geacht. Artikel 11 1De directeur der school legt bij de aanvang van het school geldjaar een lijst aan van de leerlingen, die alsdan tot de schoolbevolking behoren, ingericht overeenkomstig het door de controleur der gemeentebelastingen vast te stellen model. 2. In die lijst worden de in de loop van het schoolgeldjaar plaats hebbende veranderingen in de schoolbevolking dade lijk en nauwkeurig aangetekend. Artikel 12. Binnen 10 dagen na de aanvang van het schoolgeldjaar wordt door de directeur der school een door hem voor deugdelijk verklaard afschrift van de in het eerste lid van het vorig artikel bedoelde lijst aan de controleur der gemeentebe lastingen gezonden. 2. De veranderingen in de schoolbevolking worden vervolgens door hem om de drie maanden aan de controleur der gemeente belastingen medegedeeld. 3. Hebben geen veranderingen plaats gehad, dan wordt een nega tief bericht ingezonden. Artikel 13. De controleur der gemeentebelastingen maakt uit de volgens het vorig artikel ontvangen opgaven zo spoedig mogelijk lijs ten van aanslagen op en zendt die, na vaststelling, aan de gemeente-ontvanger ter invordering van de daarin uitgetrokken bedragen. Artikel 14. Na ontvangst van een lijst van aanslagen zendt de gemeente ontvanger binnen 14 dagen een gedagtekend aanslagbiljet, waar van het model door de controleur der gemeentebelastingen wordt vastgesteld, aan de daarop voorkomende schoolgeldplichtigen Artikel 15* 1 De schoolgelden zijn invorderbaar in zoveel termijnen als er na de maand, waarin een lijst aan de gemeente-ontvanger is toegezonden, nog maanden van het schoolgeldjaar over blijven. "2." 1 Biilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO. 1 45 - 2. De eerste termijn vervalt de laatste dag van de maand, vol gende op die, waarin de toezending heeft plaats gehad en zo vervolgens de laatste dag van iedere opvolgende maand één termijn. Artikel 16. 1. Bij nalatigheid in het tijdig aanzuiveren van vervallen ter mijnen geschiedt de invordering der schoolgelden overeen komstig de voorschriften van de artikelen 291 tot en met 295 der gemeentewet. 2. In dat geval zijn burgemeester en wethouders, de commissie van toezicht gehoord, tevens bevoegd de toelating op de school van de leerling, die het betreft, in te trekken. Artikel 17. Voor de toepassing van de artikelen 297, 299 en 300 der ge meentewet treedt de controleur der gemeentebelastingen of diens vervanger in de plaats van de raad, van burgemeester en wethou ders of van de burgemeester. Artikel 18. Deze verordening treedt in werking op 1 December 1950. Met ingang van genoemde datum vervalt, ingevolge artikel 11 van het besluit bezettingsmaatregelen, de verordening, vastge steld op 22 Mei 1944 (gemeenteblad van 1944, nr.27), goedge keurd bij besluit van de secretaris-generaal van het departe ment van binnenlandse zaken van 15 Juli 1944, nr.2. Deze verordening zal mede worden toegepast over enig tijd vak, waarover de verordening van 22 Mei 1944 gold, doch niet mocht zijn toegepast. 3. De schoolgelden, uitgetrokken op de lijsten, die in de laat ste maand van het schoolgeldjaar oflater aan de gemeente ontvanger worden toegezonden, zijn één maand daarna ineens invorderbaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 525