iik 1 .Ik Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.145. ONTWERP _iv VERORDENING op de heffing van op centen op de hoofdsom der grond belasting in de gemeente Leeu warden. Artikel 1 Ten behoeve van de gemeente worden op de hoofdsom van de grondbelasting voor de gebouwde eigendommen 190 en voor de on gebouwde eigendommen 11 0 opcenten geheven. Artikel 2. Deze verordening treedt in werking op 1 December 1950. Met ingang van genoemde datum vervallen ingevolge het bepaal de in artikel 11 van het besluit bezettingsmaatregelen, de ver ordening van 25 September 1943 (gemeenteblad van 1943, nr. 12) en het besluit van de burgemeester van 12 Januari 1944 (gemeen teblad van 1944, nr. 18), goedgekeurd door de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken, respectievelijk bij besluiten van 3 November 1943, nr. 2 en van 7 Maart 1944, nr. 2. Deze verordening zal mede worden toegepast over enig tijd vak, waarover de verordening van 25 September 1943 en het be sluit van 12 Januari 1944 golden, doch niet mochten zijn toe gepast

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 526