Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.145' ONTWERF VI. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 24 Augustus 1950; Gelet op de Gemeentewet, de Grenswijzigingsbeschikking en het 'Besluit Bezettingsmaatregelen; BESLUIT: I. de Verordening op de heffing van een Vergunningsrecht en een Verlofsrecht ingevolge de Drankwet (Staatsblad 1931 nr. 476), vastgesteld door de Raad bij besluit van 24 Mei 1932 (Gemeenteblad 1932, nr. 14), goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 Juni 1932, nr. 81, gewijzigd bij Raadsbe sluiten van 7 Mei 1935 (Gemeenteblad 1935, nr. 29) en 1 Ju ni 1938 (Gemeenteblad 1938, nr. 17), onderscheidenlijk goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 Juni 1935, nr. 50 en 16 Juli 1938, nr. 98, van toepassing te verklaren op het ingevolge de grenswijzigingsbeschikking (Staatscourant 1943, nr. 252) naar de gemeente Leeuwarden overgegane gebied. II. te bepalen: dat dit besluit in werking treedt op 1 December 1950; dat met ingang van genoemde datum vervalt, krachtens arti kel 11 van het Besluit Bezettingsmaatregelen, het Besluit van de Burgemeester van 1 Februari 1944 (Gemeenteblad 1944, nr. 24), goedgekeurd door de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken bij besluit van 22 April 1944, nr. 4; dat dit besluit mede zal worden toegepast over enig tijd vak, waarover het besluit van 1 Februari 1944 gold, doch niet mocht zijn toegepast. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 528