Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.145. ONTWERP VIII. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 24 Augustus 1950; Gelet op de gemeentewet, de grenswijzigingsbeschikking enhet Besluit Bezettingsmaatregelen; BESLUIT: I. de Verordening op de heffing en invordering van rechten ter zake het begraven en het hebben van grafruimten op de Alge mene begraafplaats te Lekkum in de gemeente Leeuwarderadeel, vastgesteld door de Raad dier gemeente bij besluit van 28 December 1899, goedgekeurd - voor zoveel de verordening op de heffing aangaat - bij Koninklijk Besluit van 27 Januari 1900, nr.12, vervallen te verklaren; II. te bepalen: dat dit besluit in werking treedt op 1 December 1950; dat met ingang van genoemde datum vervaltkrachtens arti kel 11 van het Besluit Bezettingsmaatregelen, het besluit van de Burgemeester van 29 Maart 1944 (Gemeenteblad 1944, nr.23), goedgekeurd door de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken bij besluit van 7 Juni 1 944 nr .1 Leeuwarden, Augustus 1950. De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 530