I II bi 11 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad BIJLAGE NO.145 ONTWERP IX. VERORDENING op de heffing en in vordering van rechten als be doeld in artikel 21 der be- smettelijke-ziektonwot staats blad 1928, nr.265) Artikel 1 Als bijdrage in of vergoeding van de krachtens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, artikel 4, tweede lid en artikel 5 der besmettelijke-ziektenwet (staatsblad 1928, nr.265) ten las te van de gemeente komende kosten van vervoer, afzondering, on derzoek, verpleging, reiniging en ontsmetting, worden van be langhebbenden rechten geheven volgens de in de navolgende arti kelen gestelde regelen. genoemde rechten worden Artikel 2. Voor de heffing van de in artikel 1 als belanghebbenden beschouwd: 1. bij vervoer, afzondering en verpleging van lijders aan een besmettelijke ziekte, het hoofd van het gezin of van de sa menwoning, waartoe de lijder behoort of de lijder zelf, in dien deze is een alleenstaand persoon; 2. bij reiniging en ontsmetting van goederen of voorwerpen, de eigenaren of gebruikers van deze goederen of voorwerpen; 3. bij reiniging en ontsmetting van gebouwen, vaar- en voer tuigen, de hoofdbewoner van het gebouw, vaar- of voertuig. Artikel 3. 1De verschuldigde rechten worden berekend met toepas sing vande schoolgeldmaatst af bedoeld in artikel 4 van hot tijdelijk besluit schoolgeld lager onderwijs 1945 2. Voor de in het vorige lid bedoelde berekening worden de belanghebbenden als schoolgeldplichtigen beschouwd in het schoolgeldjaardat op 1 September, voorafgaande aan het tijd stip waarop de in artikel 4 bedoelde verrichtingen plaats vin den of een aanvang hebben genomen, is beëindigd Artikel 4. Door belanghebbenden is verschuldigd voor: 1. vervoer f.0.50 per kilometer, met een minimum van f.7.50 per afgelegde rit; 2. afzondering of verple- f.8.- per persoon, per dag; ging of wegens afzon dering en verpleging tegelijkertijd 3. reiniging of ontsmet ting hetgeen voor deze verrichtingen door de ontsmettingsdienst van de provinci ale Friese vereniging "Het Groene Kruis' te Leeuwarden, krachtens het door de minister van sociale zaken goedgekeur de tarief, aan de gemeente in rekening wordt gesteld. "Artikel 5" van Leeuwarden, 1950,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 531