Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO.145. Artikel 5. 1. Van de in artikel 4 genoemde bedragen is verschuldigd door hen, voor wie de in artikel 3 bedoelde schoolgeldmaatstaf be draagt minder dan f.26.- nihil f, 26.- of meer,doch minder dan f.105.- 10$ f.105.- of meer,doch minder dan f.164.- 15$ f.164.- of meer,doch minder dan f.243.- 25$ f.243.- of meer,doch minder dan f.342.- 40$ f.342.- of meer,doch minder dan f.443.- 60$ f.443.- of meer,doch minder dan f.557.- 80$ f.557.- of meer 100$ 2. Indien meer dan één persoon uit hetzelfde gezin of sa menwoning, gelijktijdig of binnen verloop van 1 maand, wordt opgenomen in een verplegingsinrichting voor besmettelijke ziek ten, is voor de tweede en volgende persoon(en), de helft ver schuldigd van het terzake geldende heffingspercentage van de eerste persoon. Artikel 6. 1. Onjuist vastgestelde aanslagen worden ambtshalve herzien. 2. In gevallen van bijzondere hardheid of indien een belangheb bende niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat is de verschuldigde rechten te voldoen, kan door de controleur van de gemeentebelastingen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de opgelegde aanslag worden verleend. Zodanige ontheffing moet door belanghebbende binnen 1 maand nadat het te betalen bedrag te zijner kennis is gebracht worden aangevraagd. Artikel 7. Indien blijkt, dat ten onrechte geen rechten zijn geheven of deze tot een te laag bedrag zijn ingevorderd, wordt het te wei nig geheven bedrag van belanghebbenden nagevorderd, zolang niet drie jaren zijn verstreken sedert de datum waarop de gemeente de diensten, waarvoor de rechten verschuldigd zijn, heeft verricht, Artikel 8. 1De invordering der rechten geschiedt door de gemeente-ont- vanger, die voor elke aan hem gedane betaling, zo mogelijk een gedagtekend bewijs van ontvangst afgeeft. 2. De voldoening der rechten moet geschieden binnen 1 maand nadat het verschuldigde bedrag aan belanghebbenden is medegedeeld, 3. Van hem, die nalaat binnen de in het vorige lid gestelde termijn de rechten te voldoen, worden deze ingevorderd overeen komstig de bepalingen van de artikelen 291 tot en met 295 der gemeentewet Artikel 9. Voor de toepassing van de artikelen 297, 299 en 300 der ge meentewet treedt ter uitvoering van deze verordening de con troleur der gemeentebelastingen in de plaats van de raad, van burgemeester en wethouders of van de burgemeester. Artikel 10. 1 Deze verordening treedt in werking op 1 October 1 950, met ingang van welke datum de verordening, vastgesteld op 31 Mei 1944 goedgekeurd bij besluit van de secretaris-generaal van het de partement van binnenlandse zaken van 15 Juli 1944, nr.2, vervalt, 2. Deze verordening zal mede worden toegepast over enig tijd vak, waarover de verordening van 31 Mei 1944 gold, doch niet mocht zijn toegepast. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 146. BIJIAGE NO. 146. Aan de Gemeenteraad. Bij Raadsbesluit van 17 September 1947, no. 4238, is besloten tot deelneming in het kapitaal van de N.V. Bouw- kas Noord-Nederlandse Gemeenten, tot een bedrag van f. 30.000,-. Een aantal ingezetenen is inmiddels als bouw- spaarder tot deze Bouwkas toegetreden, zodat een plaatse lijke afdeling is gevormd. Bouwspaarder P. Witvoet, alhier, wordt thans in de gele genheid gesteld tot het bouwen van een woning over te gaan. De Bouwkas voornoemd heeft ons verzocht Uw Raad voor te stellen de aan deze bouwspaarder te verstrekken geldlenin gen, welke hij van de Bouwkas, ter financiering van de bouw van een middenstandswoning aan de weg Achter de Hoven, on der hypothecair verband zal ontvangen, te garanderen. De totale bouwkosten zullen bedragen f. 13*775,- Rijssubsidie (z.g. onrendabele bouwsom) 6.225,- Door bouwspaarder aan te vragen kapitaal (z.g. rendabele bouwsom) Gestort met inbegrip van rente f. 2.051,50 Onkosten spaarperiode 76,50 Lening voor het rendabele deel Lening als voorschot op Rijkssubsidie (voor het onrendabele deel) Totaal der te garanderen lening Hiervan onder verband van eerste hypotheek (hoogstens 85 der stichtingskosten) f 7.550,- tl 1.975," f. 5.575,- M 6.225,- f. 11.800,- it 10.070,- Onder verband van tweede hypotheek f. 1.730,- Krachtens art. 27 van de Pinancieringsregeling Woning bouw 1948 kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te verstrekken geldlening, voor zover de garantie een lening betreft niet hoger dan 85 der stichtingskosten, zoals deze ingevolge art. 11 van de Pinancieringsregeling door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting worden vastgesteld. Deze deelneming be draagt negen/tienden van het verlies, voor zover dit ver lies een bedrag, gelijk aan 15 der stichtingskosten, niet overschrijdt. Het ligt in het voornemen van de Bouwkas aan bouwspaar der P. Witvoet, voornoemd, een geldlening te verstrekken onder verband van eerste hypotheek, ten bedrage van f. 10.070,-, en een geldlening onder verband van tweede hy potheek, ten bedrage van f. 1.730,-, zoals hiervoren is becijferd. Het recht op de in art. 16, derde lid, sub c, van de Pi nancieringsregeling bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4 van de onrendabele bouwkosten ad f. 6.225,-, zal worden over geschreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaarder, van de rente, verschul digd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, over eenkomende met de onrendabele bouwkosten, zoals deze door de Minister voornoemd zijn vastgesteld. "De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 532