Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 146. De uitkering in eens, bedoeld in art. 14 van de genoemde Financieringsregelingzal eveneens aan de Bouwkas worden uitgekeerd en worden aangewend ter (c.q. gedeeltelijke) af lossing, namens de bouwspaardervan het bedrag der geldle ningen, waarvoor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze aflossing zal garanderen. Aangezien de gemeente als aandeelhoudster tot de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten is toegetreden en er naar onze mening voldoende aanleiding is om, ter bevorde ring van de uitbreiding van woongelegenheid binnen deze ge meente, aan het onderhavige verzoek te voldoen, geven wij Uw Vergadering, onder mededeling, dat de Financiële Commis sie zich hiermede kan verenigen, in overweging te besluiten: 1. de gevraagde garantie te verlenen overeenkomstig de in het bij de stukken ter inzage gelegde concept-besluit vermelde voorwaarden; de Minister -van Wederopbouw en Volkshuisvesting te ver zoeken het Rijk te doen deelnemen in een eventueel uit de voornoemde garantie ontstaand verlies tot het inge volge art. 27, lid 2, der Financieringsregeling Woning bouw 1948 hoogst toegelaten bedrag. 2. Leeuwarden, 24 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 26 Augustus 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950» BIJLAGE NO. 147. BIJLAGE NO. 147. Aan de Gemeenteraad. Bij Raadsbesluit van 17 September 1947, no.4238, is beslo ten tot deelneming in het kapitaal van de N.V.Bouwkas Noord- Nederlandse Gemeenten tot een bedrag van f. 30.000,-. Een aan tal ingezetenen is inmiddels als bouwspaarder tot deze Bouw kas toegetreden, zodat een plaatselijke afdeling is gevormd. Bouwspaarder G.Tippersma, alhier, wordt thans in de gele genheid gesteld, tot het bouwen van een woning over te gaan. De Bouwkas voornoemd heeft ons verzocht Uw Raad voor te stel len de aan deze bouwspaarder te verstrekken geldleningen, wel ke hij van de Bouwkas, ter financiering van de bouw van een middenstandswoning aan de weg Achter de Hoven, onder hypothe- cair verband zal ontvangen, te garanderen. De totale bouwkosten zullen bedragen Rijkssubsidie (z.g. onrendabele bouwsom) f ti 13.775,- 6.225,- Door bouwspaarder aan te vragen kapitaal (z.g. rendabele bouwsom) f 7.550,- Gestort met inbegrip van rente f.2.051,50 Onkosten spaarperiode 76,50 t» 1 .975,- Lening voor het rendabele deel f 5.575,- Lening als voorschot op Rijkssubsidie (voor het onrendabele deel) ti 6.225,- Totaal der te garanderen lening f co 0 0 1 Hiervan onder verband van eerste hypotheek (hoogstens 85$ der stichtingskosten) ti 1 0.070,- Onder verband van tweede hypotheek f 1 .730,- Krachtens art. 27 van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deel nemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te verstrekken geldlening, voor zover de garantie een lening betreft niet hoger dan 85$ der stichtings- kosten, zoals deze ingevolge art. 11 van de Financieringsrege ling door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting wor den vastgesteld. Deze deelneming bedraagt negen/tienden van het verlies, voor zover dit verlies een bedrag, gelijk aan 15$ der stichtingskosten, niet overschrijdt. Het ligt in het voornemen van de Bouwkas aan bouwspaarder G.Tippersma voornoemd een geldlening te verstrekken onder verband van eerste hypotheek, ten bedrage van f. 10.070,- en een geldlening onder verband van tweede hypotheek, ten bedrage van f. 1.730,-, zoals hiervoren is becijferd. Het recht op de in art.16, derde lid, sub c, van de Finan cieringsregeling bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4$ van de onrendabele bouwkosten ad f. 6.225,-, zal worden overgeschre ven ten name van de Bouwkas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaarder, van de rente, verschuldigd voor het ge deelte van het bedrag der geldleningen, overeenkomende met de onrendabele bouwkosten, zoals deze door de Minister voornoemd zijn vastgesteld. De uitkering ineens, bedoeld in art.14 van de genoemde Fi nancieringsregeling, zal eveneens aan de Bouwkas worden uitge keerd en worden aangewend ter (c.q. gedeeltelijke) aflossing, namens de bouwspaarder, van het bedrag der geldleningen, waar voor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze af lossing zal garanderen. "Aan-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 533