Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.149. lossing zal garanderen. Aangezien de gemeente als aandeelhoudster tot de N.V. Bouw- kas Noord-Nederlandse. Gemeenten is toegetreden en er naar on ze mening voldoende aanleiding is om ter bevordering van de uitbreiding van woongelegenheid binnen deze gemeente aan het onderhavige verzoek te voldoen, geven wij Uw Vergadering onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen, in overweging te besluiten: 1. de gevraagde garantie te verlenen overeenkomstig de in het bij de stukken ter inzage gelegde concept-besluit vermelde voorwaarden; 2. de Ministervan Wederopbouw en Volkshuisvesting te ver zoeken het Rijk te doen deelnemen in een eventueel uit de voornoemde garantie ontstaand verlies tot het ingevol ge art. 27, lid 2, der Financieringsregeling Woningbouw 1948 hoogst toegelaten bedrag. Leeuwarden, 24 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 26 Augustus 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.150. BIJLAGE NO. 150. Aan de Gemeenteraad. Bij Raadsbesluit van 17 September 1947, no.4238, is besloten tot deelneming in het kapitaal van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten tot een bedrag van f. 30.000,-. Een aantal ingezetenen is inmiddels als bouwspaarder tot deze Bouwkas toegetreden, zodat een plaatselijke afdeling is gevormd Bouwspaarder Th. Looyenga, alhier, wordt thans in de gelegen heid gesteld tot net bouwen van een woning over te gaan. De Bouwkas voornoemd heeft ons verzocht Uw Raad voor te stellen de aan deze bouwspaarder te verstrekken geldleningen, welke hij van de Bouwkas, ter financiering van de bouw van een midden standswoning aan de weg Achter de Hoven, onder hypothecair ver band zal ontvangen, te garanderen. De totale bouwkosten zullen bedragen f. 13.775,- Rijkssubsidie (z.g. onrendabele bouwsom) 6.225,- Door bouwspaarder aan te vragen kapitaal (z.g. rendabele bouwsom) Gestort met inbegrip van rente f. 2.051 ,50 Onkosten spaarperiode 76,50 f 7.550,- ♦t 1 *975,- f 5.575,- tt 6.225,- f 1^ 0 0 co 10.070,- Lening voor het rendabele deel Lening als voorschot op Rijkssubsidie (voor het onrendabele deel) Totaal der te garanderen lening Hiervan onder verband van eerste hypotheek (hoogstens 85$ der stichtingskosten) Onder verband van tweede hypotheek f. 1.730,- Krachtens art. 27 van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deel nemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te verstrekken geldlening voor zover de garantie een lening betreft niet hoger dan 85$ der stich tingskosten, zoals deze ingevolge art. 11 van de Financie ringsregeling door de Minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting worden vastgesteld. Deze deelneming bedraagt negen/tien den van het verlies, voor zover dit verlies een bedrag, gelijk aan 15$ der stichtingskosten, niet overschrijdt. Het ligt in het voornemen van de Bouwkas aan bouwspaarder Th. Looyenga voornoemd een geldlening te verstrekken onder ver band van eerste hypotheek, ten bedrage van f. 10.070,-, en een geldlening onder verband van tweede hypotheek, ten bedrage van f. 1.730,-, zoals hiervoren is becijferd. Het recht op de in art. 16, derde lid, sub c, van de Finan cieringsregeling bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4$ van de onrendabele bouwkosten ad f. 6.225,-, zal worden overgeschreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaarder, van de rente, verschuldigd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, overeenkomende met de onrendabele bouwkosten, zoals deze door de Minister voor noemd zijn vastgesteld. De uitkering in eens, bedoeld in art. 14 van de genoemde Financieringsregeling zal eveneens aan de Bouwkas worden uit gekeerd en worden aangewend ter (c.q. gedeeltelijke) aflossing, namens de bouwspaarder, van het bedrag der geldleningen, waar voor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze aflos sing zal garanderen. "Aan-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 536