Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO.151. kosten ad f. 25,-, verbonden aan het uitbrengen van een taxa tie van het onroerend goed door drie deskundigen (totaal der halve f. 234,51) ten laste worden gebracht van de gemeente Leeuwarden Een en ander is nader omschreven in de door de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Onroerende Goederen, opgemaakte en bij de stukken overgelegde concept-akte van minnelijke rege ling van het geschil tussen de familie Cohen en de gemeente Leeuwarden. De oorspronkelijke eigenaren van het pand hebben verklaard zich met de voorgestelde regeling te kunnen vereni gen, hetgeen blijkt uit het schrijven van de Raad ;oor het Rechtsherstel, afdeling Onroerende Goederen d.d. 15 Augustus 1 950, no.0.G.U.8209 Gezien het grote belang, dat de gemeente Leeuwarden heeft bij het behouden in eigendom van het onderhavige pand, stellen wij Uw Raad voor te besluiten: over te gaan tot een minnelijke schikking tussen de Fam.Levie COHEN te Groningen en de gemeente Leeuwarden van het geschil, aangaande het perceel Raadhuisplein no.32, te Leeuwarden, over eenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de concept-acte van minnelijke regeling, opgemaakt door de Afdeling Onroerende Goe deren van de Raad voor het Rechtsherstel, en behorende bij het schrijven van de genoemde afdeling van 17 November 1 949, no. O.G.U. 6794. Leeuwarden, 22 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 26 Augustus 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.152. BIJLAGE NO. 152. Aan de Gemeenteraad. In verband met de voorgenomen schoolbouw aan de Ro bert Kochstraat is het noodzakelijk een straat aan te leggen, die de Robert Kochstraat zal verbinden met de in deze buurt geprojecteerde rondweg. Blijkens een door de Directeur der Gemeentewerken opge maakt plan met kostenbegroting, welke bij de stukken ter in zage zijn gelegd, worden deze kosten van straataanleg op f. 18.755,- geraamd. In hoeverre deze kosten op de boekwaarde van de omliggende gronden kunnen worden bijgeboekt is thans nog niet bekend, aangezien de bebouwing ter plaatse nog niet geheel vaststaat. Voorshands zijn de kosten van straataanleg op de gemeente begroting uitgetrokken, terwijl een gelijk bedrag als terug ontvangst van het Gemeentelijk Grondbedrijf onder de inkomsten is geraamd. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie en de Commis sie van Openbare Werken zich hiermede kunnen verenigen, stel len wij U voor te besluiten: I. tot het aanleggen van een straat in het verlengde van de Robert Kochstraat, overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde plannen; II. op de gemeente-begroting voor 1950 voor deze straataanleg een crediet van f. 18.755,- uit te trekken en de begroting voor dat dienstjaar dienovereenkomstig te wijzigen. Leeuwarden, 25 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 26 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 538