Bijlage "bo"t het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 153» BIJLAGE NO. 153. Aan de Gemeenteraad. Door de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden, te Leeuwarden, is voor de bouw van een pompstation, alhier, aangekocht een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 4680, gelegen aan de Zuide lijke toegangsweg naar het vliegveld. Ten behoeve van de stroomlevering aan dit pompstation door het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf is het noodzakelijk in de omgeving van deze inrichting een transformatorstation te bouwen. De aanwezigheid van een dergelijk station zal boven dien een belangrijke verbetering van de stroomlevering in dat stadsgedeelte betekenen. Een en ander is voor ons College aanleiding geweest te onderzoeken of voor de bouw van het benodigde transformator- station een geschikt bouwterrein zou kunnen worden gevonden. Bij dit onderzoek nu is gebleken, dat de N.V. I.W.G.L bereid is voor dit doel een gedeelte van het bovenbedoelde door haar aangekochte perceel aan de gemeente te verkopen. Op de bij de stukken overgelegde tekening is het door de gemeente aan te kopen terreingedeelte in groene kleur aangegeven. Uit deze tekening blijkt, dat door deze oplossing de bouw van het pomp station en die van het transformatorstation gecombineerd kan worden, waardoor een niet onbelangrijke besparing van bouw kosten zal worden verkregen. De oppervlakte van het door de gemeente aan te kopen perceelsgedeelte bedraagt 60 m2. De prijs is door genoemde N.V. vastgesteld op f. 4,42 per m2zijnde de door deze N.V. betaalde koopprijs,ad f. 4,-- per m2vermeerderd met de des tijds op de overdracht gevallen kosten ad f. 0,42 per m2. Naar onze mening moet de gevraagde prijs redelijk en voor de gemeente aanvaardbaar worden geacht. In verband met het bovenstaande stellen wij U dan ook voor te besluiten; tot aanloop van de N.V. INTERCOMMUNALE WATERLEIDING GEBIED LEEUWARDEN van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 4680, ter grootte van 60 m2, als op de bij de stukken overgelegde tekening met groene kleur aangegeven, tegen oen prijs van f. 4,42 per m2 onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente. Leeuwarden, 7 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 13 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 539