>'cS- Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.154» BIJLAGE NO. 154- Aan de Gemeenteraad. Teneinde het aan de gemeente voor het jaar 1950 toege wezen bouwvolume voor het einde van het jaar geheel te realiseren en dit bouwvolume zo doelmatig mogelijk aan te wenden, hebben wij de dienst der gemeentewerken een plan doen opmaken voor de bouw van 270 woningen in drie woonlagen. Zoals U uit de bij de stukken overgelegde tekeningen moge blijken, zijn de woningen geprojecteerd aan de nog aan te leggen verlengingen van de Valeriusstraat en van de Corellistraat. Het bouwen van deze woningen, waarvan 180 aan de zeer brede Valeriusstraat en 90 aan de Corellistraat, is uit stedebouwkundige overwegingen alleszins aanvaardbaar De woningen zijn, uitgezonderd een tweetal hoekoplos singen, in een aantal van zes stuks verdeeld over drie woon lagen, gegroepeerd om een centraal trappenhuis. Dit trappen huis, hetwelk in volkomen brandvrije materialen zal worden opgetrokken, is door een onafgesloten poortopening direct van de straat af toegankelijk. Vanuit het trappenhuis kan, dooi de kelderverdieping, toegang worden verkregen tot de als één grote binnentuin aan te leggen achtererven. Een viertal woningtypen zijn ontworpen en wel van woningtype A 117 woningen B 132 C 15 D 6 Uitgezonderd het woningtype C, waarin 4 slaapkamers zijn geprojecteerd, zijn in elke woning ontworpen 1 woonkamer, 1 keuken, 3 slaapkamers, 1 was-doucheruimte en 1 w.c.ter wijl de haif-bovengrondse kelderverdieping, die uit de centrale traphal bereikbaar is, ruimte biedt aan een voor elke woning zeer ruime bergplaats (voor rijwielen, brandstoffen, enz.). Het bouwen van woningwetwoningen in drie woonlagen heeft tot op heden in deze gemeente nog niet plaats gehad, zodat het niet mogelijk is reeds thans een nauwkeurige becijfering van de bouw- en de exploitatiekosten op te stellen. Verwacht wordt, dat de voorgenomen bouw op gunstiger financiële basis zal komen te staan dan de bouw van woningen met een of met twee woonlagen. Teneinde de financiële opzet van de bouw te kunnen be oordelen is het noodzakelijk een "proef"-aanbesteding te hou den. Na het houden van deze aanbesteding zal dan kunnen blij ken, of uitvoering van het bouwplan mogelijk is. Wij zijn van oordeel, dat er aanleiding is Uw Vergadering reeds thans met het hiervoren toegelichte bouwplan op de hoog te te stellen en delen U mede, dat, indien onzes inziens tot uitvoering kan worden overgegaan, de terzake nodige voorstel len U zo spoedig mogelijk zullen bereiken. Wij stellen U voor deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.H. VAN DER Ï1EULEN, Burgemeester. Verzonden 14 September 1950. T.BAKKER, Secretaris. hl 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 540