li Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.155. BIJLAGE NO.155. Aan de Gemeenteraad. In verband met de plannen van de Raad der Gereformeer de Kerken (onderhoudende art. 31 K.O.) tot stichting van een kerkgebouw aan de Maerten Harpertsz. Trompstraat, is het no dig gebleken over te gaan tot herziening van de vigerende voor schriften met betrekking tot de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden voor terreinen in de omgeving van de Jacob Binckesstraat Op de kaart, behorende bij het vigerende plan, is het ter rein in kwestie aangewezen om te worden bebouwd met winkels. In de partiële herziening is deze plaats bestemd voor de stich ting van een kerkgebouw, waarbij vóór de kerk een 4 m' breed trottoir is gedacht. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in art. 37 der Woningwet, van 5 Augustus 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorgeschre ven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve, onder overlegging der stukken, in overweging te besluiten tot partiële herziening van de tekening, behorende bij de bij Raadsbesluit d.d. 20 Augustus 1947 vast gestelde verordening tot herziening van de verordening, hou dende bebouwingsvoorschriften voor terreinen, gelegen ten Zui den van de Oostervijver, ten Westen van de Jacob Binckesstraat, ten Noorden van het Noordvliet en ten Oosten van de Ooster singel (zoals deze laatstelijk werd vastgesteld bij Raadsbe sluit van 28 April 1936 en herzien bij Raadsbesluit van 30 Juni 1937), met betrekking tot gronden ten Westen van de Jacob Binckesstraat en ten Oosten van de Vijverstraat, een en ander overeenkomstig de bij het onderhavige besluit behorende teke ning, gemerkt "bij Nr.6837". Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 14 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 541