Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van LeeuwardenJL_1_95p_.BIJLAGE_NO_i_156 BIJLAGE NO.156. Aan de Gemeenteraad. Volgens het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 Februari 1939, nr.35 R/16 geldende voor de gronden, gelegen aan de Iinnaeusstraat en de Frederik Ruyschstraatzou op de ene hoek van de Frederik Ruyschstraat een gesloten bebouwing, klasse II, en op de ande re hoek een open bebouwing, klasse II, moeten worden toegepast. Nadien had in deze omgeving een herziening plaats met betrek king tot de gronden om het sportterrein "Cambuur", waarin deze beide hoeken echter niet werden betrokken. Aangezien zich voorts naderhand de wenselijkheid deed gevoelen een betere aansluiting tot stand te brengen tussen de bestaande bebouwing aan de Rei- nier de Graafstraat en de Frederik Ruyschstraat en bovendien, in verband met de grote uitbreiding in dit stadsgedeelte, eni ge bouwplannen betreffende winkelpanden het licht zagen, werd het noodzakelijk een herziening voor de betreffende gronden, welke wij Uw Raad hiernevens mogen aanbieden, aanhangig te ma ken. Op de Westelijke hoek is een bebouwingsklasse 3a geprojec teerd, met dezelfde hoogte als de bouwblokken langs de Iinnae usstraat, waarbij de overgang naar de bestaande bebouwing is gevormd door zogenaamde tussenbouw (aaneengesloten, voor gara ges of bergplaatsen bestemde en in te richten bebouwing). Op de Oostelijke hoek is de klasse 3b ontworpen, met eveneens een tussenbouw naast de bestaande woningen. In beide bebouwings stroken is het bouwen van winkels toegestaan. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in art. 37 der Woningwet, van 5 Augustus 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorgeschre ven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve, onder overlegging der stukken, in over weging te besluiten tot herziening van bovenbedoeld uitbreidings plan, met bijbehorende bebouwingsvoorschriften, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening gemerkt "bij Nr.6850". Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAN DER MEULENBurgemeester. TBAKKERSe eret ari s Verzonden 14 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 542