Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.157. BIJLAGE NO. 157. Aan de Gemeenteraad. In verband met de bouw van een aantal duplex-woningen op gronden, gelegen nabij de Chopin-Mendelssohn-Beethoven- en Sweelindcstraatis het gewenst gebleken over te gaan tot partiële herziening van het bij Raadsbesluit d.d. 22 Februari 1939, no.35 R/16, vastgestelde uitbreidingsplan, regelende de bestemming in onderdelen voor de bovengenoemde gronden. In plaats van de in het plan-1939 geprojecteerde open bebouwing Klasse I, gesloten bebouwing Klasse II en gesloten bebouwing Klasse II, type A, zijn thans op deze gronden, zoals Uw Raad bekend zal zijn, duplex-woningen verrezen. Voor zover nodig merken wij op, dat de onderhavige herzie ning deel uitmaakt van een omvangrijke herziening, welke zich uitstrekt van de Harlingerstraatweg tot het Schapedijkje ener zijds en de spoorlijn naar Stiens anderzijds. De thans gevolg de methode biedt het voordeel, dat het indienen van bezwaar schriften zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een en ander is ge schied in volledige overeenstemming met de bij de voorbereiden de besprekingen betrokken autoriteiten. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in art. 37 der Woningwexvan 5 Augustus 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorge schreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier we ken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Vlij geven U derhalve, onder overlegging der stukken, in over weging te besluiten tot herziening van bovenbedoeld uitbreidings plan, met bijbehorende bebouwingsvoorschriften, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen, gemerkt "bij Nr.4579". Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAN DER MEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 14 September 1950. y J f'; 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 543