Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 158. BIJLAGE NO. 158. Aan de Gemeenteraad. In verhand met de bouw van een viertal woningen te Wirdum, uitgaande van de woningstichting Leeuwarden-Leeuwar- deradeel, is het nodig gebleken het uitbreidingsplan in on derdelen der gemeente Leeuwarderadeel met betrekking tot gronden, behorende tot de kern Wirdum, gelegen ten Zuiden van de weg naar Swichum en ten Oosten van de Wirdumervaart te herzien. Door deze herziening wordt vooruitgelopen op de algehele herziening van de kern Wirdum, welke wacht op het resultaat van survey-werkzaamheden, doch overigens in een vèrgevorderd stadium van voorbereiding verkeert. Bij de thans aan Uw Raad voorgelegde herziening blijven de bij het vigerende plan behorende bebouwingsvoorschriften onverminderd van kracht. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in art. 37 der Woningwet, van 5 Augus tus 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorgeschreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mede deling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve, onder overlegging der stukken, in overweging te besluiten tot herziening van bovenbedoeld uit breidingsplan overeenkomstig de bij dit besluit behorende te keningen, gemerkt "bij Nr.6840." Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER HEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 14 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 544