Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.159. BIJLAGE NO. 15 9. Aan de Gemeenteraad. Bij besluit van Uw Raad d»d. 17 September 1 947> no. 3955, werd vastgesteld een uitbreidingsplan in onderdelen voor gronden in de omgeving van de Poppeweg (thans Archipelweg Aangezien het naderhand niet mogelijk bleek de aldaar ge projecteerde flatwoningen van "Beter Wonen" volgens het vi gerende plan te bouwen, is het plan voor dat gedeelte thans ge heel omgewerkt; in deze herziening is tevens opgenomen een an dere bestemming van de nog onbebouwde terreinen aan het einde van de Marathonstraat, de Linnaeusstraat en het Kalverdijkje Daar uiteraard zoveel mogelijk cultuurgrond moet worden be houden en voorts hogere bouw aan deze toekomstige grote ver keersweg ook om stedebouwkundige redenen is aan te bevelen, is op de onbebouwde gronden voor een gedeelte flatbouw ontworpen, bestaande uit 3 woonlagen met een onderverdieping. De overige gronden in die omgeving dienen te worden bebouwd met boven- en bene denw on ingen De onderhavige partiële herziening zal de laatste zijn voor dit stadsdeel, aangezien een voorstel tot algehele herziening binnen afzienbare tijd aan Uw Raad zal worden voorgelegd. Daar mede zal dan de basis worden gelegd voor een uitgebreide woning bouw in het komende jaar. net plan, strekkende tot de voorgestelde herziening, heeft, overeenkomstig het bepaalde in art.37 der Woningwet, van 5 Au gustus 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voor geschreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier we ken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve, onder overlegging der stukken, in overweging te besluiten tot herziening van bovenbedoeld uitbrei dingsplan, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening, gemerkt "bij Nr.6838" en tevens over te gaan tot vaststelling van de bij deze herziening behorende en daarmede één geheel vor mende bebouwingsvoorschriften. Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T .BAKKER, Secretaris. Verzonden 14 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 545