I R n Bijlage het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.160. BIJLAGE NO. 160. Aan de Gemeenteraad. Van de eigenaren van enige percelen en een steeg- uitgang in de Breedstraat ontvingen wij verklaringen, dat zij genegen zijn de grond van de voor hun percelen gelegen stoepen en het bedoelde steeggedeelte kosteloos aan de gemeente in ei gendom over te dragen. Aangezien het bezit van deze strookjes grond, in verband met ae voorgenomen verbetering van de Breedstraat, voor de gemeente van belang is te achten, geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen van a. S.J.SMIT, te Amsterdam, de grond van de voor het perceel Breed straat no.47 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel, ka dastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A no.228; b. J.HETTEMA, alhier, het gedeelte van de steeg aan de Breedstraat, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no.1237, hetwelk gelegen is voor de lijn, waarin de voorgevels van de aangrenzende perce len Breedstraat nos.47 en 49 zijn gelegen; c. LAURENS EIJGBLAAR, PIE TER MBTSKES en ALBERT EISING, allen al hier, de grond van de voor het perceel Breedstraat no.49 gele gen stoep, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no. 161 7; d. L.S.G.DUIJM, alhier, de grond van de voor het perceel Breed straat no.63 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no.220; e. G.B.DAMHUIS, alhier, de grond van de voor het perceel Breed straat no.58 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no. 212; f. R.JELLSMA, alhier, de grond van de voor het perceel Breedstraat no.60 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel, kadas traal bekend alsvoren, Sectie A no. 1057; g. C.P.SCHAAP, alhier, de grond van de voor het perceel Breedstraat no.62 gelegen stoep, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no. 214, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende ma teriaal desverlangd het eigendom van de verkopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van bovenvermelde gebouwen nodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 12 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 14 September 1950. I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 546