Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO.161. BIJLAGE N0.161 Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 22 Juni 1949 is besloten met de Pensioenraad te s-Gravenhage, ter financiering van woning- wetbouw, een 50-jarige rentende annuïteitslening aan te gaan, waarvan het bedrag voorlopig is bepaald op f.950.000,-. Ingevolge de bepalingen van deze leningsovereenkomst moet het definitieve leningsbedrag bij een afzonderlijke overeen komst worden vastgelegd, waarin tevens de aflossing op de lening moet worden geregeld. Hoewel de stichtingskosten van de woningen, ter financie ring waarvan deze lening is gesloten, nog niet vaststaan en het mitsdien ook thans nog niet mogelijk is te bepalen hoe groot de juiste kapitaalsinvestering moet zijn, wordt hetmet het oog op de lange looptijd van de lening gewenst geacht in 1950 nog met aflossing op de lening te beginnen. In overleg met de Pensioenraad is het definitieve lenings bedrag dan ook op f.950.000,-- aangehouden, waarvan te bestem men voor financiering van de stichtingskosten van 28 woningen aan het Kalverdijkjein beheer bij de woningstichting "St. Joseph", f.300.000en voor financiering van woningwetbouw door het Gemeentelijk Woningbedrijf f.650.000,-. Onder mededeling, dat de financiële commissie zich hierme de kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten met de Pen sioenraad te 's-Gravenhage een aanvullende overeenkomst van geldlening aan te gaan,overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-overeenkomst Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 14 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 547