ml if Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO. 163. BIJLAGE NO. 163. Aan de Gemeenteraad. WJ.Veeronderwijzer aan gemeenteschool no.9 (bui ten gewoörTTagër onderwijs), alhier, verzoekt hem, wegens zijn benoeming tot Directeur van het Nederlands Centrum voor Onder wijs en Opvoeding (het voormalig Schoolmuseum) te Amsterdam, uit eerstgenoemde betrekking ontslag te verlenen. Onder overlegging van zijn daartoe strekkend verzoek stel len wij U voor te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 16 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 550