I, Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.I65. BIJLAGE NO. 165» Aan de Gemeenteraad. Het bestuur van de stichting R.K.Nijverheidsonderwijs voor Meisjes, gevestigd te Leeuwarden, verzocht bij schrijven d.d. 4 Augustus 1950 aan Uw Vergadering een besluit te nemen, waarbij de oprichting en instandhouding van een later Amabilis school in deze gemeente nodig wordt geoordeeld. Bedoeld verzoek wordt gedaan ingevolge het bepaalde bij het 6e en het 2e lid van artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, waarbij wordt voorgeschreven, dat, zal zulk een school voor subsidie in aanmerking komen, de Raad der gemeente, waar zij is of zal worden gevestigd, de oprichting en instandhouding daarvan heeft nodig te oordelen, waarna de Kroon, de Onderwijs raad gehoord, gelet op de behoefte aan de school en de daaraan verbonden verhoging van de Rijksuitgaven, die oprichting en instandhouding heeft goed te keuren. De Mater Amabilisschooldie ten doel heeft het zelfstandig werkende meisje in de gelegenheid te stellen zich voor haar huishoudelijke taak in de toekomst voor te bereiden, zal als avondschool worden verbonden aan de R.K.Huishoudschoolwaar van de oprichting en instandhouding door Uw Vergadering bij besluit d.d. 28 December 1949, no.5452, noodzakelijk is ver klaard Wij hebben omtrent het verzoek van het bovengenoemde be stuur het advies ingewonnen van de Inspectrice van het Nijver heidsonderwijs. Uit dit advies blijkt, dat de Inspectrice de vestiging van een life ter Amabilisschool in deze gemeente alles zins noodzakelijk acht en dat ook tegen het verbinden van deze school aan de R.K.Huishoudschool geen bezwaar bestaat. Voor de Mater Amabilisschool hebben zich thans volgens mede deling van adressant 53 leerlingen aangemeld, doch de verwach ting wordt uitgesproken, dat dit aantal nog zal toenemen. Bij het samenstellen der begroting is dan ook met een aantal van 80 leerlingen rekening gehouden. Op grond van het vorenstaande en na kennis genomen te heb ben van de door het bestuur ingezonden stukken, menen wij, dat een Mater Amabilisschool in deze gemeente in een behoefte zal voorzien en dat dus voor inwilliging van het gedane verzoek voldoende termen aanwezig zijn. Wij brengen voorts nog onder Uw aandacht, dat blijkens de begroting van de school de netto kosten worden geraamd op f. 1105,56, waarvan 30% of f. 331,67 ten laste van deze gemeen te zal komen. Onder overlegging van de stukken geven wij U thans in over weging te besluiten: te verklaren, overeenkomstig het bepaalde in het zesde lid van artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, de oprichting en instandhouding van een aan de R.K.Huishoudschool te verbinden Mater Amabilisschool in deze gemeente nodig te oordelen. Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MBULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretarie Verzonden 16 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 552