Éi i Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 166. BIJLAGE NO. 166. Aan de Gemeenteraad. Van de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschap pij, alhier, ontvingen wij een aanbieding voor 2 onderhandse geldleningen, resp. groot f. 500.000,-, te verstrekken door de "Groot-Noordhollandsche van 1845" per 2 October 1950 en f. 1.000.000,-, te verstrekken door de Algemeene Friesche Le vensverzekering Maatschappij per 1 November 1950, beide lenin gen met een looptijd van 50 jaar, tegen parikoers en een rente van 3i$, aflossing 10 jaar 1$, 10 jaar 1-$% en 30 jaar 2per jaar, opeisbaar van de zijde van de geldgeefsters na 30 jaar, provisie 1/16$. Dit type leningen is voor publiekrechtelijke lichamen toe gestaan blijkens rondschrijven van de Minister van Binnenland se Zaken van 7 December 1949, no.31741, afd.B.B.bureau Finan ciën, gericht aan de Gedeputeerde Staten der verschillende provincies De huidige stand van de kapitaalmarkt en de kapitaalbehoefte der gemeente in aanmerking nemendeachten wij deze leningen aanvaardbaar. De opbrengst zouden wij willen aanwenden voor kapitaalverstrekking aan het Gemeentelijk Grondbedrijf. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich met het bovenstaande kan verenigen, geven wij U in overweging te be sluiten onderhandse geldleningen aan te gaan overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde concept-overeenkomsten en wel a. een lening, groot f. 500.000,-, met de Vereeaiging van Le vensverzekering en Lijfrente "de Groot-Noordhollandse van 1845" "te Amsterdam, met ingang van 2 October 1950; b. een lening, groot f. 1.000.000,-, met de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij te Leeuwarden, met ingang van 1 November 1950. Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULBN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 16 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 553