Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.167- BIJLAGE NO.167- Aan de Gemeenteraad Van de heer Tj. Okma, Engelseplein 15, alhier, bereikte ons het verzoek hem in erfpacht af te staan een perceel bouw terrein, gelegen aan de Hobbemastraat ter breedte langs de weg gemeten van 14.6 meter en ter diepte van ongeveer 25 meter, grenzende aan het aan Mevrouw Jobsis-Gieben afge stane terrein. Tegen de afstand bestaan bij ons geen bedenkingen; de erfpachtscanon van dit ongeveer 365 m2 grote terrein dient, naar wij menen, evenals bij de dit jaar aldaar reeds uitge geven terreinen, te worden gesteld naar een grondwaarde van f. 13,-- per m2 bij een rentevoet van De aanvrager gaat, blijkens de hierbij overgelegde verkla ring, hiermede accoord. Wij geven derhalve U in overweging te besluiten aan TJ. OKMA.alhier, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein, gelegen aan de Hobbemastraat, ter breedte langs de weg gemeten van 14.6 meter en ter diepte van ongeveer 25 meter, gelijk op de overgelegde situatietekening in rood is aangegeven, alzo ter oppervlakte van ongeveer 365 m2, de juiste grootte nader door een landmeter van het kadaster uit te meten, en wel onder de navolgende voorwaardens 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van f. 13,-- per m2 en een rentevoet van 4% per jaar; 2. het door de belanghebbende ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf gestorte bedrag van f. 237,50, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, vervalt aan de gemeente, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burge meester en Wethouders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeling, niettemin tot gehele of gedeeltelijke terug gave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt op aanvrage de waarborgsom teruggegeven; 3. de rooiing voor de bebouwing zal door de dienst der Ge meentewerken worden aangegeven; 4» zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 5- de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden binnen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 6. voor het overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voorzover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehorende aan de Gemeente Leeuwar den. Leeuwarden, 25 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. "VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 4 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 554