Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO. 168 ONTWERP. BE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Overwegende, dat onderscheidene woningen blijkens een ingesteld onderzoek ter bewoning ongeschikt zijn en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbare staat kunnen worden gebracht; Overwegende, dat aan elk van deze woningen de ge breken kleven, welke zijn omschreven in de bij dit besluit gevoegde bijlagen, gemerkt "bij 8050" Gelet op het advies van de Hoofdingenieur-Directeur voor de Volkshuisvesting en op het voorstel van Burgemeester en Wethouders Gelet voorts op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT onbewoonbaar te verklaren de in onderstaande staat vermelde woningen, te weten: Plaatselijke benaming S traat Kadastrale aanduiding Spanjaardslaan Westerstraat ii ti ii ti it tt Houtstraat ii u it :i ti II II tl II li No. Gemeente Leeuwarden Sectie No 62 E 819 64 ti 818 66 li 817 68 li 816 2 E 3274 3 it 1012 15 ti 3066 17 li 3065 19 it 3064 21 ii 3063 73 ii 1663 64 E 1329 66 ti 1328 76 li 1322 78 li 1323 80 it 1320 82 1! 1321 84 II 1318 86 1! 1319 88 II 1316 90 il 1317 102 1310 6 C 4 63 Auckamastraatje met last om de genoemde woningen te doen ontruimen binnen zes maanden, te rekenen van de dag, waarop de tijd tot voorziening is verstreken of het besluit tot onbewoon baarverklaring is gehandhaafd. Leeuwarden, De Raad voornoemd Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.169» BIJLAGE NO. 169. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rotterdam verzoekt, krachtens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor de aan schaffing van nieuwe gordijnen in de school voor gewoon lager onderwijs Grote Kerkstraat 89* Blijkens het hierbij overgelegde advies van de Directeur van Gemeentewerken zijn de in het schoolgebouw aanwezige gordijnen versleten, zodat door de aanvrage van het school bestuur de normale eisen,aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet worden overschreden. Voor het overige is ook geen der weigeringsgronden, als bedoeld in artikel 75, 2e lid, der wet aanwezig, zodat naar ons oordeel de gemeente medewerking behoort te verlenen. Op grond van het vorenstaande en onder overlegging van de op de aanvrage betrekking hebbende stukken, geven wij U in overweging te besluiten: aan het bestuur van het SINT LUCIA GESTICHT te Rotterdam medewerking te verlenen voor de aanschaffing van nieuwe gor dijnen in de school voor gewoon lager onderwijs Grote Kerk straat 89- Leeuwarden, 21 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 4 October 1950. i! tl i i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 556