B 'I1 r 8 i! r Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 170. BIJLAGE NO. 170. Aan de Gemeenteraad. Bij besluit van 30 November 1949 zijn door Uw vergadering aan de heer D. Weerstra tegen de prijs van f. 15?-- per m2 in koop afgestaan gedeelten van de kadastrale percelen ge meente Leeuwarden, Sectie B, nos. 4241 en 4436, voorzover gelegen In het Arendsklooster. Thans is gebleken, dat een daarin niet opgenomen strookje grond deel uitmaakt van een langs het Zaailand liggend trot toir, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren no. 3018, dat eveneens eigendom der gemeente is. Daar het nimmer in de bedoeling heeft gelegen een gedeelte van de gemeentegrond in het Arendsklooster buiten de verkoop te houden, stellen wij Uw vergadering voor bovenbedoeld raads besluit alsnog aan te vullen met de bepaling, dat onder de gestelde voorwaarden tevens aan D. WEERSTRA wordt overgedragen het van het Arendsklooster deel uitmakende gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie B, no. 3018, groot ongeveer 9 m2. Leeuwarden, 3 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG 1.-Secretaris Verzonden 4 October 1950. t

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 557