Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.171= BIJLAGE NO. 171. Aan de Gemeenteraad. In verband met het overlijden van de heer W. Stienstra, directeur der Gemeentereiniging, alhier, hebben wij solli citanten voor de vervulling van de ontstane vacature opgeroe pen. Na beoordeling van de ingekomen sollicitatiebrieven, hebben wij omtrent de gegadigden, die aan de gestelde eisen voldeden, een nader onderzoek ingesteld. Op grond van de schriftelijk verkregen en mondeling ge vraagde inlichtingen en na persoonlijke kennismaking met enige sollicitanten, bieden wij U thans de volgende aanbeve ling van benoembaren aan: 1. G. Bakker, Hoofdinspecteur der Stadsreiniging te Amsterdam; 2. P. Kooistra, Bedrijfschef der Gemeentereiniging en van de Markt- en Havendienst te Utrecht. De Commissie voor de Gemeentereiniging heeft deze aange legenheid in haar vergadering van 2 October 1950 behandeld. Naar het korte verslag van die vergadering, dat bij de stukken wordt overgelegd, zij hierbij verwezen. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken, geven wij Uw Raad in overweging tot benoeming van een directeur der Gemeentereiniging over te gaan. Leeuwarden, 3 October 1950- Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 4 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 558