Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.172. zitting hebben, verklaarden zij met een zodanige samenstel ling van het bestuur in te stemmen. Tegen het storten van een bedrag van f. 1.000,-- ter vorming van het stichtingskapitaal bestaat onzerzijds geen bezwaar. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigen, stellen wij u voor te besluiten I. deel te nemen in het kapitaal van de op te richten "STICHTING VOLKSCREDIET" ten doel hebbende het voorkomen en bestrijden van de woeker, alsmede op sociaal en zake- lijk verantwoorde wijze te voorzien in de gerechtvaardigde behoefte aan volkscredieten wel tot een bedrag van f. 1.000,--; II. de begroting van de gemeente voor het dienstjaar 1950 te wijzigen overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerp. Leeuwarden, 4 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 4 October 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 17^. 3 BIJLAGE NO. 17£- Aan de Gemeenteraad. In verband met de plannen tot uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe industrien in het Westelijk deel der gemeente, in de omgeving van de Sneeker- en de Harlinger- trekvaart, is het nodig gebleken over te gaan tot partiële herziening van het aldaar nog vigerende uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel. Hierdoor zal aan de gronden in kwestie de bestemming van industrieterrein worden ge geven. Aan deze herziening dient voorts te worden gekoppeld de vaststelling van een uitbreidingsplan, regelende de bestem ming in onderdelen voor bedoelde gronden, die, meer nauwkeurig aangegeven, worden begrensd door de Sneekertrekvaart, de Harlin- gertrekvaart, de bebouwde kom, het emplacement der Nederlandse Spoorwegen en de spoorlijn naar Harlingen en Staveren. Tevens moeten daarbij worden vastgesteld bebouwingsvoorschriften, waarin de bestemmingin het plan in onderdelen bepaald, nader wordt omschreven, welke voorschriften geacht worden met het plan van uitbreiding één geheel te vormen. Voor het verkrijgen van het nodige inzicht in de structuur van het thans ter tafel liggende uitbreidingsplan in onder delen mogen wij Uw Raad overigens verwijzen naar de bij de stukken gevoegde uitvoerige toelichting. De plannen, strekkende tot het vorenstaande, hebben, over eenkomstig het bepaalde in artikel 37 der Woningwet, van 25 Augustus 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze neder- legging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de bij de wet voorgeschreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan k ond e n ind ie nen Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U mitsdien, onder overlegging der stukken, in overweging te besluiten tot herziening, respectievelijk vaststelling van bovenbedoelde uitbreidingsplannen, met bij behorende bebouwingsvoorschriften, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen, gemerkt "bij Nr. 9660" respec tievelijk "bij Nr. 6839"« Leeuwarden, 4 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 4 October 1950. _3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 560