Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.174. BIJLAGE No.174. Aan de Gemeenteraad. In verband met voorgenomen woningbouw op terreinen gelegen ten Zuiden van de Nieuwlandsweg, is van gemeentewege aanbesteed de aanleg van straten ter plaatse, welke zich onder meer uitstrekt over het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie A, no.2030. Bedoeld perceel, aangegeven in rood op de bij de stukken overgelegde tekening, is eigendom der ge meente en verpacht aan P.H. van Borssum Waalkes, alhier; het pachtcontract loopt tot 5 Maart 1954. Aangezien het niet mogelijk is gebleken met de pachter tot overeenstemming te komen omtrent het tegen passende schade loosstelling uit de pacht nemen van dit perceel, is het nodig, dat de gemeente,op grond van het bepaalde in artikel 31 van het Pachtbesluit,aan de Pachtkamer van het Kantongerecht ontbinding van het lopende contract verzoekt. Hoewel naar onze mening geenszins vaststaatdat het hier betreft het voeren van een rechtsgeding, waarvoor artikel 17^, lid 1der Gemeentewet de beslissing van de Gemeenteraad eist, menen wij niettemin ter voorkoming van een eventuele vertra ging, welke het gevolg zou kunnen zijn van een van de onze afwijkende opvatting, Uw Raad in overweging te moeten geven te besluiten het bedoelde verzoek tot ontbinding van de pacht overeenkomst bij de Pachtkamer van het Kantongerecht, alhier, aanhangig te maken en de behandeling daarvan, zo nodig, in hoger beroep, voort te zetten. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DEE MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG 1Secretaris Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 561