Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.175» BIJLAGE NO. 175. Aan de Gemeenteraad. In verhand met de uitbreiding van het aantal klassen moeten aan gemeenteschool no. 1 (voortgezet gewoon lager onderwijs) twee nieuwe leerkrachten worden aangesteld. De ingekomen sollicitaties geven ons niet de gelegen heid Uw Vergadering voor deze vacatures voordrachten van drie personen aan te bieden. Wij zijn evenwel van oordeel, dat H. Veens tra, onderwij zer aan gemeenteschool no.8, en D.A. van der Meer, onderwij zer aan gemeenteschool no. 10, op grond van de verkregen inlichtingen, voor de te vervullen betrekkingen geschikt moeten worden geacht. Na gepleegd overleg met de Inspecteur van het Lager Onder wijs en na ingewonnen advies van het hoofd der school, alsmede onder overlegging van de hierop betrekking hebbende stukken, stellen wij U mitsdien voor te besluiten; A. met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum de onderwijzer H. VEENSTRA van gemeenteschool no.8 (gewoon lager onderwijs) over te plaatsen naar gemeenteschool no. 1 (voortgezet gewoon lager onderwijs B. met ingang van 16 October 1950 de onderwijzer D.A. VAN DER MEER van gemeenteschool no. 10 (gewoon lager onderwijs) over te plaatsen naar gemeenteschool no. 1 (voortgezet gewoon lager onderwijs). Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.r. VAN DER HEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 562