:lil Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO. 176 BIJLAGE NO. 176. Aan de Gemeenteraad. Bij aanvaarding van ons voorstel tot overplaatsing van de onderwijzer H. Veenstra van gemeenteschool no. 8 naar gemeenteschool no. 1 (bijlage no. 175) dient aan eerstge noemde school (gewoon lager onderwijs) een nieuwe leerkracht te worden aangesteld. Na gepleegd overleg met de Inspecteur van het Lager Onder wijs en na ingewonnen bericht van het hoofd der school, bieden wij U voor deze benoeming de volgende voordracht aan; 1. T.J. VOLKERS, onderwijzer aan de openbare school voor ge woon lager onderwijs te Oudesluis 2. II. R00SMA, tijdelijk onderwijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Stienswonende alhier; 5» J« TIGCHELAAR, onderwijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Veenwouden. Onder overlegging van de stukken geven wij U in overweging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 563