Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 178. BIJMGE NO. 178. Aan de Gemeenteraad. Wij delen U hierbij mede, dat de thans zitting hebbende leden van de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimte- wet 194-7, te weten de dames J.C.M. Heijmeijer-Croon en L. Ringe naldus-Van der Wal, de heren W.C. Dijkstra (tevens voorzitter der commissie) en J. Wiersma, allen leden van de Gemeenteraad, alsmede de heer Ir. G.Th.Heitink, directeur van het Bouw- en Woningtoezicht, op 7 October a.s. als zodanig aftreden. Hetzelfde geldt voor de leden-plaatsvervangers van deze commissie, zijnde in volgorde als boven genoemd, de heren P. Leffertstra, 0. Santema, J.T. Veilenga en W.M. de Jong, allen lid van de Gemeenteraad, en de heer Ir. Ch.C.van der Vlis directeur der Gemeentewerken. In verband hiermede geven wij Uw Raad in overweging over te gaan tot de benoeming van leden en plaatsvervangende leden van genoemde commissie voor de tijd van één jaar, gerekend met ingang van 8 October 1950. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 565