Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 179 BIJLAGE NO. 179. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs alhier, verzoekt, krachtens artikel 72 der Lager- Onderwijswet 1920, gelden uit de gemeentekas te mogen ont vangen voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de scholen voor uitgebreid lager onderwijs Margaretha de Heerstraat 1 en Harel Doormanstraat 22 en van de scholen voor gewoon lager onderwijs Margaretha de Heerstraat 1 en 2 Leeuwrikstraat 10, Fonteinstraat 16 en Pieter Peddesstraat 2. Uit een door ons ingesteld onderzoek is gebleken, dat, indien rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de Inspecteur van het Lager Onderwijs, door de aanvrage van het schoolbestuur de normale eisen, aan het geven van lager onder wijs te stellen, niet worden overschreden. Voor het overige is ook geen der weigeringsgrondenals bedoeld in artikel 75, tweede lid, der wet, aanwezig, zodat naar ons oordeel de ge meente medewerking behoort te verlenen. Op grond van het vorenstaande en onder overlegging van de op de aanvrage betrekking hebbende stukken, geven wij U in overweging te besluiten: aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs alhier medewerking te verlenen voor de"aanschaffing van Teërmiddëlen ten behoeve van de bovengenoemde scholen. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER HEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris., Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 566