BijlaSe het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 180 BIJLAGE-NO. 180. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur der Vereniging tot bevordering van Christe lijk Nationaal Schoolonderwijs te Wirdumverzoekt, krachtens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, gelden uit de gemeente kas te mogen ontvangen voor de aanschaffing van 17 nieuwe schoolbanken en een lessenaar met stoel ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar. Blijkens het hierbij overgelegde advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs worden door deze aanvrage de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet overschreden. Voor het overige is ook geen der weigerings- gronden, als bedoeld in artikel 75, tweede lid, der wet, aan wezig, zodat, naar ons oordeel, de gemeente de gevraagde gel den behoort toe te staan. Op grond van het vorenstaande en onder overlegging van de op de aanvrage betrekking hebbende stukken, geven wij U in overweging te besluitens de gevraagde medewerking te verlenen. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A,M. VAN DER ïïEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 567