II Bijlaêe het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 181. BIJIAGE NO. 181. Aan de Gemeenteraad. De stijging in de kosten van het levensonderhoud heeft de Regering er toe genoopt te bevorderen, dat de bezoldigingen van het Rijkspersoneel, met uitzondering van de arbeidscontrac tanten volgens collectieve arbeidsovereenkomst, met ingang van 1 September 1950 of de eerste loonweek van September zullen worden verhoogd met 5% met inachtneming van een maximum-verho ging van f. 180,-- per jaar, een en ander voorzover dit perso neel tenminste 23 jaar oud is, of,indien jonger dan 23 jaar, gehuwd is, dan wel kostwinner, wiens normale inkomsten ten minste 2/3 deel vormen van de totale inkomsten, waaronder be grepen sociale voorzieningen,van het gezin, waartoe hij be hoort. Teneinde op korte termijn aan de moeilijke financiële positie van het daarvoor in aanmerking komend personeel tege moet te komen is, in afwachting van op dit punt te treffen definitieve maatregelen, besloten op de bovenbedoelde verho gingen een voorschot te verlenen op basis van de reeds be staande 5% uitkeringsregeling. Deze voorschotten zouden over het tijdvak van 1 September 1950 tot èn met 31 December 1950 kunnen worden bepaald op een bedrag, gelijk aan het netto bedrag van de 5% uitkering over het vierde kwartaal 1950, met inachtneming van een maximum van f. 45,--. Dusdoende wordt bereikt, dat voldoende reserve wordt geschapen vogr hetgeen na detotstandkoming van de definitieve bezoldigingsmaatrege len méér verschuldigd zal zijn wegens verhoogd pensioenspremie verhaal, spaarkorting enz. De aanvankelijk voorgenomen inhou ding op de kwartaalsuitkering over October/December 1950 we gens het verhoogd pensioenspremieverhaal enz. zal thans ach terwege kunnen worden gelaten. Mede naar aanleiding van een verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken om ten opzichte van het gemeentepersoneel gelijke voorzieningen te treffen als met betrekking tot het Rijkspersoneel zijn genomen (verwezen moge terzake worden naar het bij de stukken overgelegde schrijven van 28 September 1950 no. U 897/G, Afd. AZBur. Ill), geven wij Uw Raad in overwe ging hiertoe te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. YAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris 'll ONTWERP" Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 568