Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO.181. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, strekkende tot toekenning van een voorschot over het tijd vak van 1 September 1950 tot en met 31 December 1950 op een alsnog definitief in te voeren 5/ verhoging van de bezoldi gingen van een deel van het gemeentepers one el Gezien het schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken, d.d. 28 September 1950, no. U 897/G, Afd. AZBur.Ill; BESLUIT; I. aan het gemeentepersoneel, met uitzondering van de arbeidscontractanten, waarvan het loon wordt bepaald volgens het eerste lid van artikel 11, sub a, van de Arbeidsovereen komstenverordening en van de leerling-verplegenden, alsmede van hen, te wier aanzien van Rijkswege met betrekking tot het in dit besluit bedoelde een regeling is of wordt getrof fen, over het tijdvak van 1 September 1950 tot en met 30 Decem ber 1950 op een alsnog in te voeren definitieve 5verhoging van de bezoldigingen een voorschot te verlenen, tot een be drag gelijk aan het netto-bedrag van de uitkering over het vier de kwartaal 1950 krachtens Raadsbesluit van 30 Augustus 1950, no. 6333, met dien verstande, dat: a. het voorschot ten hoogste f. 45,-- zal bedragen; b. het voorschot slechts zal worden verstrekt aan personeel, dat tenminste 23 jaar oud is, of, indien jonger dan 23 jaar gehuwd is, dan wel kostwinner, wiens normale inkomsten ten minste 2/3 deel vormen van de totale inkomsten, waaronder begrepen uitkeringen ingevolge sociale voorzieningen,van het gezin, waartoe hij behoort; II. de inhouding, bedoeld onder III van het Raadsbesluit, d.d. 30 Augustus 1950, no. 6333, over het vierde kwartaal van 1950 achterwege te laten. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 182. BIJLAGE NO. 182. Aan de Gemeenteraad. Namens de heer J. S.MEDINGA, alhier, heeft de N.V. Bouw kas "Rohyp", gevestigd te Amsterdam, zich tot ons gewend met het verzoek, te willen bevorderen, dat Uw Raad besluit tot het garanderen van rente en aflossing van door bedoelde N.V. aan SMEDINGA, voornoemd, te verstrekken geldleningen ter financie ring van de bouw van een woonhuis aan de Mendelssohnstraat te Leeuwarden, op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwar den, Sectie D, no. 3295- De stichtingskosten van de bouw van een woonhuis op het voormelde perceel zullen f. 11.928,- bedragen, waarvan f. 6.400,- als onrendabel en f. 5-528,- als rendabel kan worden aangemerkt. SMEDINGA, voornoemd, heeft bij de N.V. Bouwkas "Rohyp" gespaard een bedrag van f. 1.133,75, zijnde meer dan 20 van het verschil tussen de stichtingskosten en het onrendabele deel der bouwkosten, welk spaarkapitaal echter nog niet voor uitkering in aanmerking komt. De N.V. Bouwkas "Rohyp" is bereid ter financiering van de stichtingskosten aan SMEDINGA een geldlening onder verband van eerste hypotheek te verlenen ten bedrage van f. 10.138,-, zijnde 85 van de stichtingskosten, waarvan een gedeelte, groot f. 5.528,-,verband houdt met de rendabele kosten van deze bouw en het restant ad f. 4.610,- deel uitmaakt van de onrendabele kosten, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypotheek tot een bedrag van f. 1.790,-, zijnde het restant der onrendabele bouwkosten. Hier is dus sprake van een z.g. overbruggingshypotheek, welke hypotheek op het tijd stip, dat het spaarbedrag ad f. 1.133,75 "tot uitkering is ge komen (na 4 jaar), in een normale hypotheekverstrekking volgens he TT spaar contract wordt omgezet. Het verlenen van de vermelde geldleningen zal slechts kunnen plaats vinden, indien de gemeente de rente en aflos sing van het onrendabele deel van de stichtingskosten, in deze leningen begrepen, garandeert. Het recht op de in arti kel 16, derde lid, sub c, van de Einancieringsregeling Woning bouw 1948 bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4 van de on rendabele bouwkosten ad f. 6.400,-, zal worden overgeschreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaardervan de rente, verschuldigd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, overeenkomende met het bedrag der onrendabele bouwkosten. De uitkering in eens, bedoeld in art. 14 van de genoemde Einancieringsregeling, zal eveneens aan de Bouwkas worden uitgekeerd en worden aan gewend ter (c.q. gedeeltelijke) aflossing, namens de bouw spaarder, van het bedrag der geldleningen, waarvoor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze aflossing zal garan deren. Krachtens art. 27 van de Einancieringsregeling kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het ga randeren van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te verstrekken geldlening, mits ten minste 15 der stichtingskosten door de eigenaar uit eigen middelen wordt betaald, dan wel onder hypothecair verband achter de door de gemeente gegarandeerde geldlening wordt verkregen. - SMEDINGA -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 569