Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLA.GE U0.185. BIJLAGE NO. 183. Aan de Gemeenteraad. Namens de heer E.A. van der Geest, alhier, heeft de N.V. Bouwkas "Rohyp" gevestigd te Amsterdam, zich tot ons gewend met het verzoek, te willen bevorderen, dat Uw Raad besluit tot het garanderen van rente en aflossing van door bedoelde N.V. aan Van der Geest, voornoemd, te verstrekken geldleningen,ter financiering van de bouw van een woonhuis aan de Potgieterstraat te Leeuwarden op het perceel, kadas traal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, no. 4733» De stichtingskosten van de bouw van een woonhuis op het voormelde kadastrale perceel zullen f. 11.807,- bedragen, waarvan f. 6.213,- als onrendabel en f. 5*594,- als rendabel kan worden aangemerkt. E.A. van der Geest, voornoemd, heeft bij de N.V. Bouw kas "Rohyp" gespaard een bedrag van f. 1.131,-, zijnde meer dan 20 van het verschil tussen de stichtingskosten en het onrendabele deel der bouwkosten, welk spaarkapitaal echter nog niet voor uitkering in aanmerking komt. De N.V. Bouwkas "Rohyp" is bereid, ter financiering van de stichtingskosten, aan Van der Geest een geldlening onder verband van eerste hypotheek te verlenen ten bedrage van f. 10.035,-, zijnde 85 van de stichtingskosten, waarvan een gedeelte, groot f. 5*594,-, verband houdt met de rendabe le kosten van deze bouw en het restant ad f. 4.441,- deel uitmaakt van de onrendabele kosten, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypotheek tot een bedrag van f. 1.772,-, zijnde het restant der onrendabele bouwkosten. Hier is dus sprake van een z.g. overbruggingshypotheek, welke hypotheek, op het tijdstip,dat het spaarbedrag ad f. 1.131,- tot uitkering is gekomen (na 4 jaar)in een normale hypo theekverstrekking volgens het spaarcontract wordt omgezet. Het verlenen van de vermelde geldleningen zal slechts kunnen plaats vinden, indien de gemeente de rente en aflos sing van het onrendabele deel van de stichtingskosten, in deze leningen begrepen, garandeert. Het recht op de in arti kel 16, derde lid, sub c, van de Financieringsregeling Wo ningbouw 1948 bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4 van de onrendabele bouwkosten ad f. 6.213,-, zal worden overge schreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaardervan de rente, verschuldigd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, overeen komende met het bedrag der onrendabele bouwkosten. De uitke ring ineens, bedoeld in art. 14 van de genoemde Financierings- regeling, zal eveneens aan de Bouwkas worden uitgekeerd en worden aangewend ter (c.q. gedeeltelijke) aflossing, namens de bouwspaarder, van het bedrag der geldleningen, waarvoor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze aflossing zal garanderen. Krachtens art. 27 van de Financieringsregeling kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het ga randeren van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te verstrekken geldlening, mits ten minste 15 der stichtingskosten door de eigenaar uit eigen middelen wordt "betaald"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 572