Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.183. "betaald, dan wel onder hypothecair verband achter de door de gemeente gegarandeerde geldlening wordt verkregen. Yan der Geest, voornoemd, kan geacht worden solvabel en solide te zijn en er is naar onze mening voldoende aanleiding om, ter verbetering van de woongelegenheid, aan het onderha-" vige verzoek te voldoen. Een ontwerp-besluitovereenkomstig de terzake door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op gemaakte redactie, leggen wij hierbij over. Onder mededeling dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigengeven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: 1. de gevraagde garantie te verlenen, overeenkomstig de in bijgevoegd ontwerp-besluit vermelde voorwaarden; 2. de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te ver zoeken het Rijk te doen deelnemen in een eventueel uit de voornoemde garantie ontstaand verlies tot het, ingevolge art. 27, lid 2, der Financieringsregeling Woningbouw 1948, hoogst toegelaten bedrag. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 4.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG 1.Secretaris. ONTWERP" Verzonden 7 October 1950 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.183. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien een verzoekschrift van de heer E.A. van der Geest (hierna te noemen: de bouwspaarder)wonende alhier, tot be koming van een borgtocht der gemeente ter zake van een door de N.V. Bouwkas "Rohyp" gevestigd te Utrecht, kantoorhou- dende te Amsterdam (hierna te noemen: de Bouwkas), aan de bouwspaarder te verstrekken hypothecaire geldlening, ten be hoeve van de bouw van een woonhuis aan de Potgieterstraat te Leeuwarden, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 4733; Overwegende, dat vorenbedoelde bouw zal geschieden met toepassing van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 (hierna aan te duiden als F.W. 1948) dat de stichtingskosten van vorenbedoelde woning, waar onder in dit besluit worden verstaan de stichtingskosten, zoals deze ingevolge artikel 11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zijn vastge steld, in totaal f. 11.807,- zullen bedragen; dat het onrendabele gedeelte van de bouwkosten in ver band met het bepaalde in artikel 11 van de F.?/. 1948 moet worden gesteld op f. 6.213,-; dat in artikel 27 van deze regeling bepaald wordt, dat het Rijk op het verzoek van het gemeentebestuur kan deelne men in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw door een derde te verstrekken geldlening, mits ten minste 15 der stichtingskosten door de eigenaar uit eigen middelen wordt betaald, dan wel onder hypothecair verband achter de door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldlening wordt verkregen; dat de bouwspaarder, voornoemd, bij de Bouwkas heeft gespaard een bedrag van f. 1.131,-, zijnde 20 van het verschil tussen de stichtingskosten en het onrendabele deel der bouwkosten, welk spaarkapitaal echter nog niet voor uit kering in aanmerking komt dat voormeld spaarkapitaal, zolang het nog niet voor uitkering in aanmerking komt, zal strekken tot meerdere ze kerheid van de hierna bedoelde, onder verband van eerste hypotheek te verstrekken geldlening; dat voormeld spaarkapitaal, wanneer het voor uitkering in aanmerking kcmt, voorzover het 20 van het verschil tussen de stichtingskosten en het onrendabele deel der bouw kosten, derhalve f. 1.119,-, niet te boven gaat, in minde ring moet worden gebracht op de hierna te noemen onder ver band van tweede hypotheek te verstrekken geldlening en voor het-restant op dat gedeelte van de hierna bedoelde geldlening onder verband van eerste hypotheek, dat niet door de gemeente is gegarandeerd; dat de Bouwkas terzake van de bedoelde bouw aan de bouwspaarder een geldlening onder verband van eerste hypo theek zal verlenen tot een bedrag van f, 10.035,-, uitma kende 85 van de stichtingskosten, waarvan een gedeelte, groot f. 5.594,-, verband houdt met de rendabele kosten van deze bouw en het restant ad f. 4.441.,- deel uitmaakt van de onrendabele kosten, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypotheek tot een bedrag van f. 1.772,-, zijnde het restant der onrendabele bouwkosten; dat deze geldleningen zullen worden verstrekt onder de volgende voorwaarden:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 573