I Ui Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.184. BIJLAGE NO.184. Aan de Gemeenteraad. Namens de heer L. Breuker, alhier, heeft de N.V. Bouwkas "Rohyp", gevestigd te Amsterdam, zich tot ons gewend met het verzoek, te willen bevorderen, dat Uw Raad besluit tot het garanderen van rente en aflossing van door bedoelde N.V. aan Breuker, voornoemd, te verstrekken geldleningen ter finan ciering van de bouw van een woonhuis aan de Potgieterstraat te Leeuwarden, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeu warden, Sectie D, no.4732. De stichtingskosten van de bouw van een woonhuis op het ver melde kadastrale perceel zullen f.11.807,- bedragen, waarvan f.6.21 3,- als onrendabel en f.5.594,- als rendabel kan worden aangemerkt Breuker, voornoemd, heeft bij de N.V. Bouwkas "Rohyp" ge spaard een bedrag van f.1.131,-, zijnde meer dan 20^ van het verschil tussen de stichtingskosten en het onrendabele deel der bouwkosten, welk spaarkapitaal echter nog niet voor uitkering in aanmerking komt De N.V. Bouwkas "Rohyp" is bereid ter financiering van de stichtingskosten aan Breuker een geldlening onder verband van eerste hypotheek te verlenen ten bedrage van f.10.035,-, zijnde 85van de stichtingskosten, waarvan een gedeelte, groot f.5.594,-, verband houdt met de rendabele kosten van deze bouw en het restant ad f.4.441 ,- deel uitmaakt van de onrendabele kosten, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypo theek tot een bedrag van f.1 .772,-, zijnde het restant der on rendabele bouwkosten. Hier is dus sprake van een z.g. overbrug gingshypotheek, welke hypotheek, op het tijdstip, dat het spaar- bedrag ad f.1.131,- tot uitkering is gekomen (na 4 jaar), in een normale hypotheekverstrekking volgens het spaarcontract wordt omgezet Het verlenen van de vermelde geldleningen zal slechts kunnen plaats vinden, indien de gemeente de rente en aflossing van het onrendabele deel van de stichtingskosten, in deze leningen be grepen, garandeert. Het recht op de in artikel 16, derde lid, sub c, van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4van de onrendabele bouwkosten ad f.6.213,-, zal worden overgeschreven ten name van de Bouw kas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaarder van de rente, verschuldigd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, overeenkomende met het bedrag der onrendabele bouwkosten. De uitkering in eens, bedoeld in art. 14 van de ge noemde Pinancieringsregeling, zal eveneens aan de Bouwkas worden uitgekeerd en worden aangewend ter (c.q. gedeeltelijke) aflos sing namens de bouwspaarder van het bedrag der geldleningen, waarvoor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze aflossing zal garanderen. Krachtens art. 27 van de Fiancieringsregeling kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te ver strekken geldlening, mits ten minste 15der stichtingskosten door de eigenaar uit eigen middelen wordt betaald dan wel on- gegarandeer der hypothecair verband achter de door de gemeente de geldlening wordt verkregen. Breuker, voornoemd, kan geacht worden solvabel en solide te zijn en er is naar onze mening voldoende aanleiding om, ter verbetering van de woongelegenheid, aan het onderhavige ver zoek te voldoen. Een ontwerp-besluitovereenkomstig de terzake "door" v'. «e I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 575