Bijlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.184. door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgemaakte re dactie, leggen wij hierbij over. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigengeven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: 1de gevraagde garantie te verlenen, overeenkomstig de in bijgevoegd ontwerp-besluit vermelde voorwaarden; 2. de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te verzoeken het Rijk te doen deelnemen in een eventueel uit de voornoem de garantie ontstaand verlies tot het, ingevolge art.27 lid 2, der Financieringsregeling Woningbouw 1948, hoogst' toegelaten bedrag. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester, M.D. DE JONG 1Secretaris ONTWERP" Verzonden 7 October 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLaGE NO.184. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien een verzoekschrift van de heer L. Breuker (hierna te noemen: de bouwspaarderwonende te Leeuwarden, tot bekoming van een borgtocht der gemeente ter zake van een door de N.V. Bouwkas "Rohyp"gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Amsterdam (hierna te noemen: de Bouw kas) aan de bouwspaarder te verstrekken hypothecaire geld lening, ten behoeve van de bouw van een woonhuis aan de Pot gieterstraat te Leeuwarden, op het perceel, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, Sectie D, nummer 4732; Overwegende, dat vorenbedoelde bouw zal geschieden met toepassing van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 (hierna aan te duiden als F.W. 1948); dat de stichtingskosten van vorenbedoelde woning, waaronder in dit besluit worden verstaan de stichtingskosten, zoals deze ingevolge artikel 11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zijn vastge steld, in totaal f.11 .807,- zullen bedragen. dat het onrendabele gedeelte van de bouwkosten in verband met het bepaalde in artikel 11 van de F.W. 1948 moet worden gesteld op f.6.213,-; dat in artikel 27 van deze regeling bepaald wordt, dat het Rijk op het verzoek van het gemeentebestuur kan deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw door een derde te verstrekken geldlening, mits ten minste 15der stichtingskoëten door de eigenaar uit eigen midde len wordt betaald, dan wel onder hypothecair verband achter de door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldlening wordt verkregen; dat de bouwspaarder, voornoemd, bij de Bouwkas heeft gespaard een bedrag van f.1 .131 ,-, zijnde meer dan 20$ van het verschil tussen de stichtingskosten en het onrendabele deel der bouwkosten, welk spaarkapitaal echter nog niet voor uitkering in aanmerking komt dat voormeld spaarkapitaal, zolang het nog niet voor uitkering in aanmerking komt, zal strekken tot meerdere zekerheid van de hierna bedoelde, onder verband van eerste hypotheek te verstrekken,geldlening; dat voormeld spaarkapitaal, wanneer het voor uit kering in aanmerking komt, voorzover'het 20$ van het verschil tussen de stichtingskoseen en het onrendabele deel der bouw kosten, derhalve f.1.119,- niet te boven gaat, in mindering moet worden gebracht op de hierna te noemen onder verband van tweede hypotheek te verstrekken geldlening en voor het even tuele restant op dat gedeelte van de hierna bedoelde geldlening onder verband van eerste hypotheek, dat niet door de gemeente is gegarandeerd; dat de bouwkas terzake van de bedoelde bouw aan de bouwspaarder een geldlening onder verband van eerste hypo theek zal verlenen tot een bedrag van f.10.035,-, uitmakende 85$ van de stichtingskostenwaarvan een gedeelte, groot f.5.594,-, verband houdt met de rendabele kosten van deze bouw en het restant ad f.4.441 ,- deel uitmaakt van de onrendabele kosten, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypo theek tot een bedrag van f.1 .772,-, zijnde het restant der onrendabele bouwkosten; "dat"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 576