'I I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE U0.185. BIJLAGE HO. 185. Aan de Gemeenteraad. Bij Raadsbesluit van 17 September 1947, no.4238, is besloten tot deelneming in het kapitaal van de H.V.Bouwkas Boord-Nederlandse Gemeenten tot een bedrag van f. 30.000,-. De heer H.Westerhuisbouwspaarder bij de plaatselijke af deling hier ter stede, wordt thans in de gelegenheid gesteld tot het bouwen van een woning over te gaan. De Bouwkas voor noemd heeft ons verzocht Uw Raad voor te stellen de aan deze bouwspaarder te verstrekken geldleningen, welke hij van de Bouwkas, ter financiering van de bouw van een burgerwoning aan de Vincent van Goghstraat, onder hypothecair verband zal ont vangen, te garanderen. De totale bouwkosten zullen bedragen f. 18.675,- Rijkssubsidie (z.g. onrendabele bouwsom) 6.875,- Door bouwspaarder aan te vragen kapitaal (z.g. rendabele bouwsom) f 11.800 ti 3.800,- f 8.000,- Gestort met inbegrip van rente f.2.280,43 Onkosten spaarperiode 81,- tt 2.199,43 Lening voor het rendabele deel f 5.800,57 Lening als voorschot op Rijkssubsidie (voor het onrendabele deel) ti 6.875,- Totaal der te garanderen lening f. 12.675,57 Hiervan onder verband van eerste hypotheek (hoogstens 85$ der stichtingskosten) si 10.445,57 Onder verband van tweede hypotheek f. 2.230,- Krachtens art. 27 van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 kan het Rijk, op verzoek van het gemeentebestuur, deel nemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw van een wo ning door een derde te verstrekken geldlening, voor zover de garantie een lening betreft niet hoger dan 85% der stichtings kosten, zoals deze ingevolge art. 11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting worden vastgesteld. Deze deelneming bedraagt negen/tienden van het verlies, voor zover dit verlies een bedrag, gelijk aan 15$ der stichtingskos ten, niet overschrijdt. Het ligt in het voornemen van de Bouwkas aan bouwspaarder H.Westerhuisvoornoemd, een geldlening te verstrekken onder verband van eerste hypotheek, ten bedrage van f. 10.445,57, en een geldlening onder verband van tweede hypotheek, ten bedrage van f. 2.230,-, zoals hierboven is becijferd. Het recht op de in art. 16, derde lid, sub c, van de F.W. 1948 bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot 4$ van de onrendabele bouwkosten ad f. 6.875,-, zal worden overgeschreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend ter voldoening, namens de bouwspaarder, van de rente, verschuldigd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, overeenkomende met de onrendabele bouwkosten, zoals deze door de Minister voornoemd zijn vastge steld. De uitkering ineens, bedoeld in art. 14 van de genoemde Fi nancieringsregeling, zal eveneens aan de Bouwkas worden uitge keerd en worden aangewend ter (c.q. gedeeltelijke) aflossing, "na-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 578