Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE B0.185. namens de bouwspaardervan het bedrag der geldleningen, waar voor de gemeente do tijdige betaling onder meer van deze af lossing zal garanderen. Aangezien de gemeente als aandeelhoudster tot de N.v.Bouw kas Noord-Nederlandse Gemeenten is toegetreden en er naar on ze mening voldoende aanleiding is om,ter bevordering van de uitbreiding van woongelegenheid binnen deze gemeente, aan het onderhavige verzoek te voldoen, geven wij Uw Vergadering,onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan ver enigen, in overweging te besluiten: 1de gevraagde garantie te verlenen overeenkomstig de in het hiorbij gevoegde concept-besluit vermelde voorwaarden; 2. de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te verzoe ken het Rijk te doen deelnemen in een eventueel uit de voor noemde garantie ontstaand verlies tot het ingevolge art. 27, lid 2, der Financieringsregeling Woningbouw 1948 hoogst toe gelaten bedrag. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, AA »MVAN DER MEUTENBurgemee ster M.D, DE JONG, 1.-Secretaris ONTWERP Verzonden 7 October 1 950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.185- ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gezien een verzoekschrift van de naamloze vennoot schap N.V.Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (hierna te noe men: "de Bouwkas"namens de heer H.Westerhuis (hierna te noemen: "de bouwspaarder"), wonende te Leeuwarden tot bekoming van een borgtocht der gemeente ter zake van een door de Bouwkas aan de bouwspaarder te verstrekken hypothe caire geldlening, ten behoeve van de bow; van een burgerwo ning, aan de Vincent van Goghstraat te Huizum, op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie A, nummers 1968 en 2094; Overwegende, dat vorenbedoelde bouw zal geschieden met toepassing van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 (hierna aan te duiden als F.W. 1948); dat de totale met de bouw van vorenbedoelde woning gemoeide kosten op f. 18.675,- zijn geraamd; dat het onrendabele gedeelte van de bouwkosten in verband met het bepaalde in artikel 11 van de F.W. 1948 moet worden gesteld op minstens f. 5.875,-; dat in artikel 27 van deze regeling bepaald wordt, dat het Rijk op het verzoek van het gemeentebestuur kan deel nemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw door een derde t6 verstrekken geldlening, mits ten minste 15$ der stichtings- kosten door de eigenaar uit eigen middelen worden betaald, dan wel onder hypothecair verband achter de door de gemeente ver strekte of gegarandeerde geldlening wordt verkregen; dat de bouwspaarder voornoemd f. 2.200,- als spaarkapitaal beschikbaar zal hebben, zijnde ten minste 20$ van het met de extra storting ad f. 38OO,- verminderde verschil tussen de totale met de bouw gemoeide kosten en de niet-rendabele bouwkosten; dat de Bouwkas ter zake van deze bouw aan de bouw spaarder een geldlening zal verstrekken onder verband van eerste hypotheek tot een bedrag van maximaal f. 10.445,57 zijnde hoogstens 85$ der totale stichtingskosten, zoals deze ingevolge artikel 11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zijn of zullen worden vastge steld, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypo theek tot een bedrag van maximaal f. 2.230,- gelijk staande met de totale met de bouw gemoeide kosten, verminderd met het onder verband van eerste hypotheek ter leen verstrekte bedrag en verminderd met het spaarkapitaal, dat de bouwspaar der beschikbaar zal hebben; dat deze geldleningen verstrekt zijn onder de vol gende voorwaarden: de aflossing dient te geschieden in maximaal 30 ja ren, de rente bedraagt 3a dat er voldoende aanleiding is om, ter bevordering van de uitbreiding van woongelegenheid binnen deze gemeente, aan de Bouwkas overeenkomstig het verzoek van de Bouwkas voornoemd een garantie te verlenen, zoals deze hierna zal worden omschreven; BESLUIT: A. met de N.V.Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten aan te gaan een overeenkomst, waarbij de gemeente zich tegenover deze verbindt rechtstreeks te waarborgen de tijdige betaling van rente en af lossing van: 1. de hiervoor bedoelde, onder verband van eerste hypotheek te verstrekken,geldlening, groot maximaal f. 10.445,57; 2. de hiervoor bedoelde, onder verband van tweede hypotheek te verstrekken, geldlening, groot maximaal f. 2.23O,-, zulks onder de volgende voorwaarden:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 579