Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE HO.186, De grondkosten van het bouwcomplex Spoorstraat c.a. is door de dienst van de Wederopbouw en Volkshuisvesting inder tijd bepaald op f. 1558,12 per woning. Aargenomen mag worden, dat deze prijs eveneens voor het thans opgezette bouwplan zal worden aangehouden. Voor financiering van de grondkosten zal de woningbouwcorporatie over een grondvoorschot moeten kunnen beschikken van: 93 x f. 1558,12 f. 144.905,16 renteverlies tijdens de bouw 3.998,64 overdrachtskosten 500, - - f. 149.403,80 of rond f. 149*400,-- De voor het bouwplan aan te wenden oppervlakte zal onge veer 10650 m2 bedragen. De over te dragen grond maakt deel uit van het Gemeentelijk Grondbedrijf. In de hiervoor vermelde grondprijs ad f. 1558,12 per woning zijn de kosten van grond- ophoging begrepen. Voor een gedeelte moet de ophoging nog ge schieden, zodat de van de woningbouwcorporatie te bedingen grondprijs maximaal zal kunnen bedragen f. 144.905,16 minus de door de woningstichting te maken kosten van grond ophoging. Naar een bouwvoorschot van f. 1.007.200,-- en een grond- voorschot van f. 149.400,-- zal de exploitatiebegroting met inachtneming van de rijksnormen, het volgende beeld geven: annuïteit bouwvoorschot f. 1.007.200,-- x 4*264$ f. 42.947,-- grondvoorschot f. 149-400,-- x 3.787$ 5* 658,— onderhoud 93 x f. 51,-- u 4-743, algemene onkosten 93 x f. 9,51 837,— assurantie u 500,— belastingen 4.185,-- Totaal der lasten f. 58.870, jaarlijkse rijksbijdrage overeenkomstig schema toeslag op bouwkosten f. 23*417,-- grondkosten 2.391?-- 25.808,-- huuropbrengst exclusief huurderving f. 33.062,-- 'li inclusief huurderving 100/98 x f. 33.062,— f. 33.737,— huuropbrengst per week f. 33-73752 f. 649, huuropbrengst per woning f. 649,93 f. 7,-- II if II it 9 ii ii g i! ii ii g Blijkens de bouwplannen zal het complex omvatten: 6 eengezinswoningen met een inhoud van 286 m3slaapruimte biedende aan5 12 benedenwoningen i( r' 181 12 bovenwoningen 383 i! 18 benedenwoningen 11 u 305 45 bovenwoningen i! 315 Baar het huurpeil van Mei 1950 zouden de huren voor deze woningen ongeveer bedragen f. 5,25, f. 4,25, f. 6,--, f. 5,75 en f. 5,50. Met inachtneming van de 30$ verhoging zullen de huren derhalve waarschijnlijk worden f. 6,75, f. 5,50, f. 7,80, f. 7,50 en f. 7,15, hetgeen neerkomt op een wekelijkse huurop brengst van rond f. 677,--. Volgens de hiervoor gegeven exploi tatiebegroting is de huuropbrengst berekend op f. 649,--* Voor het opvangen van tegenvallers zijn derhalve jaarlijkse dekkings middelen voorhanden van 52 x (f. 677,-- - f. 649,--) f* 1456, De woningstichting Leeuwarden-Leeuwarderadeel" heeft plan nen ingediend voor de bouw van 50 duplex-woningen in de omgeving van de d'Hondecoeterstraat c.a. De inhoud van de woningen bedraagt ongeveer 300 m3, terwijl de woningen ruimte bieden aan 7 perso nen. Ook met deze bouwplannen kunnen wij ons wel verenigen. De bouwkosten voor deze woningen, exclusief de kosten van du plex-inrichting, zijn begroot op f. 476.700,--. De grondkosten, "ex-11 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.186. exclusief de kosten van ophoging, zijn ter plaatse te stel len op 50 x f. 1780,3 6 f. 89.018,--. Bij de opstelling van deze grondkosten zijn de hiervoor door de dienst van de Wederopbouw en Volkshuisvesting aangelegde normen in acht genomen, zodat mag worden aangenomen, dat deze dienst deze grondprijs acceptabel zal achten. Het voor bebouwing aan te wenden terrein heeft een op pervlakte van ongeveer 8327 m2. Baar f. 2,-- per m2 zullen de kosten van grondophoging derhalve f. 16.654,-- bedragen. Inclusief de kosten van overdracht ad f. 500,-- en het ge raamde renteverlies tijdens de bouw ad f. 2.433,-- bedraagt het benodigde grondvoorschot mitsdien f. 108.605,--* Baar een bouwvoorschot van f. 476.700,-- en een grond- voorschot van f. 108.605,-- zal de exploitatiebegroting er als volgt uitzien: annuïteit bouwvoorschot f. 476.700,x 4,264$ f.20.326, grondvoorschot f. 108.605,-- x 3,787$ 4.113, onderhoud 50 x f. 51,-- 2.550,-- algemene onkosten 50 x f. 9,-- n 450, assurantie i! 225,-- belastingen 2230, Totaal der lasten f.29.914, De rijksbijdrage wordt geraamd op toeslag bouwkosten f. 12.500,-- 11 grondkosten u 1.738,14.238,-- huuropbrengst exclusief huurderving f.15.676,-- inclusief 100/98 x f.15.676,-- f.15.996, per week f. 15.996,-- 52 f. 308,-- per woning f. 308,-- 50 f. 6,05 Baar het huurpeil van Mei 1940 is de huur van een soortge lijke woning in deze omgeving te stellen op f. 5,-- per week. Met inachtneming van de 30$ verhoging zal de huur derhalve moe ten worden aangehouden op f. 6,50 per week, hetgeen een weke lijkse opbrengst geeft van f. 325,--. Ter dekking van het aan de bouw verbonden risico zijn derhalve jaarlijks dekkingsmid delen aanwezig van 52 x (f. 325,- f* 308,--) f. 884,--. De kosten van de duplex-inrichting zijn te stellen op f. 800,-- per woning. Voor het gehele bouwplan dus 50 x f. 800,-- is f. 40.000,--. Deze duplex-inrichting moet zo mogelijk na 10 jaren worden verwijderd, zodat uit hoofde van deze kapitaalsinvestering bij een percentage van 32$ rente moet worden gerekend op een jaar lijkse last van 12.024$ van f. 40.000,-- f. 4*810,— geraamd wordt voorts voor: onderhoud 50 x 2 x f. 51,-- 1.275, algemene onkosten 50 x f. 9,-~ 450, -- Totaal der lasten f. 6.535,-- Yoor de duplex-woningen mag li> keer de normale huur worden bedongen. De huuropbrengst van de duplex-inrichting bedraagt mitsdien 50 x 52 x 5 x f. 6,50 f. 8.450,--. Voor het verwijderen van de duplex-inrichting is na 10 jaar dus een fonds gevormd van 10 x (f. 8.450,-- - f. 6.535,--) f. 19.150, Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen, stellen wij U voor: I.ten behoeve van de bouw van 93 étagewoningen in de omgeving van de Boomgaardstraat, aan de woningstichting "Patrimonium'1 a. onder voorbehoud, dat het Rijk met de terzake opgezette grondealcu- lafcie ecc'oord gaatin eigendom over te dragen een perceel grond, groot ongeveer 10-650 m2, tegen een prijs van f. 144*905,-- minus de door de woningstichting te maken kosten van grondopho- 11 ging"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 582