Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 186. ging van het "betreffende complex; b. voorschotten te verlenen voor het stichten der woningen, voorshands uit kasgeld te financieren, tot een voorlopig bedrag van f. 1.007.200,voor de bouw en f. 149.400,-- voor de grond, een en ander onder voorwaarden, zoals in het hierbijgaande ontwerp-besluit vermeld, met dien ver stande, dat deze voorschotten zo spoedig mogelijk zullen worden vervangen door van derden aan te trekken kapitaal op lange termijn, overeenkomstig het van rijkswege voor geschreven rentegamma; II. ten behoeve van de bouw van 50 duplex-woningen in de om geving van de d' Hond ecoe ter straat c.a. door de woningstichting Leeuwarden-leeuwarderadeel" a. onder voorbehoud, dat het Rijk met de terzake opgezette grondcalculatie accoord gaat, in eigendom over te dragen een perceel grond,groot ongeveer 8327 m2tegen een prijs van f. 89.018,-- b. voorschotten te verlenen voor het stichten der woningen, voorshands uit kasgeld te financieren, tot een voorlopig bedrag van f. 476.700,-- voor de bouwkosten, f. 40.000,-- voor de kosten van duplex-inrichting en f. 108.605,-- voor de grond, een en ander onder voorwaarden, zoals in het hierbijgaande ontwerp-besluit vermeld, met dien ver stande, dat deze voorschotten zo spoedig mogelijk zullen worden vervangen door van derden aan te trekken kapitaal op lange termijn, overeenkomstig het van rijkswege voor geschreven rentegamma; III. ons College te machtigen het nodige te verrichten ter bekoming van steun uit 's Rijks kas in de exploitatie van de te stichten woningcomplexen; IV. op de gemeente-begroting voor 1950 de voor deze woning bouw benodigde bouwcredieten uit te trekken. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en "Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAR DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris ONTWERP" Verzonden 7 October 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.186. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de woningstichting "Patrimonium"alhier, ten behoeve van de bouw van 93 etagewoningen in de omgeving van de Boomgaard straat, grond in eigendom over te dragen en bouw- en grond- voorschotten te verlenen; Overwegende, dat de woningstichting "Patrimonium" uit sluitend werkzaam is en als zodanig toegelaten in het belang van de volkshuisvesting; dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat de bouwkosten der woningen rond f. 1.007-200,- zullen bedragen en dat de waarde van de benodigde bouwgrond op rond f. 149.400,- is te stellen dat bij de uitvoering van het voorgenomen bouwplan het belang der volkshuisvesting wordt bevorderd Gelet op de bepalingen van de Woningwet en op die van het Woningbesluit BESLUIT A. onder voorbehoud, dat ten behoeve van de bouw van 93 etage woningen in de omgeving van de Boomgaardstraat door de wo ningstichting "Patrimonium" de benodigde steun uit 's Rijks kas zal worden verkregen, aan voornoemde stichting: 1. bouw- en grondvoorschotten te verlenen, voorshands uit kasgeld te financieren, tot een bedrag van respectieve lijk f. 1.007.200,- en f. 149*400, of zoveel meer of minder als voor de uitvoering van de bouwplannen nodig zal blijken te zijn en deze te verstrekken al naar mate naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders daar aan behoefte bestaat; deze uit kasgeld gefinancierde voorschotten zo spoedig mogelijk te vervangen door voorschotten, te financie ren uit door van derden aan te trekken kapitaal op lange termijn, overeenkomstig het van rijkswege voor geschreven rentegamma; 2. een jaarlijkse bijdrage toe te kennen in het exploi tatietekort van de te stichten woningen tot een bedrag, gelijk aan de rijksbijdrage, die de gemeente ter zake zal ontvangen; een en ander onder de volgende voorwaarden: a. zodra de voorschotten tot de juiste bedragen kunnen worden vastgesteld, zullen nadere regelen worden ge steld omtrent de aflossing der voorschotten en de te betalen rente b. bij faillissement of bij opheffing van de stichting, alsmede indien de voorwaarden, waaronder de voor schotten zijn verleend, niet worden nageleefd, wor den de voorschotten terstond opvorderbaarin welk geval de bijdragen, tot welker betaling de gemeente zich nog in de toekomst verbonden heeft, niet meer zullen zijn verschuldigd; de voorschotten kunnen mede terstond opvorderbaar worden verklaard, indien door het bestuur van de woningstichting de bepalingen der plaatselijke verordeningen ter zake van de bouw, waartoe de voorschotten strekken, niet worden nage leefd c. bij vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der stichting, zonder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders of, ingeval van hoger beroep, zonder die van Gedeputeerde Staten, zal het bestuur aan de ge meente verbeuren een som van f. 5.000,-, waarvoor "de"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 583