Bijlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE B0.185. de leden van het bestuur hoofdelijk ieder voor het geheel aansprakelijk zullen zijn, onverminderd het recht der gemeente om, zo daartoe termen zijn, in plaats van geldboete schadevergoeding te eisen en om de vervreemding of bezwaring niet als geldig te erkennen; d. de gemeente zal, zolang de voorschotten niet geheel zijn afgelost, met goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten, of, bij weigering, met Koninklijke goedkeuring, het recht hebben alle bezittingen, met de voorschot ten verkregen, met de daarop rustende lasten en ver plichtingen en alle schulden der stichting, voor zo ver die ten behoeve van die bezittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen betaling van een be drag, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, of bij weigering, door de Koningin vast te stellen, met dien verstande, dat boven het voor de verwerving of instand houding van die bezittingen aangewende deel van het eigen vermogen van de stichting slechts een billijke vergoeding voor noodzakelijke, niet met de eigendoms overgang verband houdende, kosten wordt uitgekeerd; e. in de ter uitvoering van dit besluit op te maken akte zal de voorwaarde worden opgenomen, dat de stichting zich verbindt aan de gemeente tot het bedrag van de voorschotten met rente, op kosten der stichting, een eerste hypotheek te verlenen op de onroerende goede ren, welke de stichting bezit of in de toekomst in eigendom zal verkrijgen; f. door de stichting wordt aan de gemeente terugbetaald het door haar aan het Rijk verschuldigde voor kosten van toezicht ad 0,1 i van de hiervoor vermelde voor schotten; g. de stichting zal zorg dragen, dat personen, die de hun in eigendom toebehorende woning vrijwillig hebben verkocht of verhuurd, eerst in de laatste plaats voor een van de in dit besluit bedoelde woningen in aanmer king komen en dan alleen, indien zij een huur betalen, die de kostprijs der woningen dekt; h. do gemeente zal het recht hebben op een bepaald aantal van de in dit besluit bedoelde woningen voor huur door personen, door Burgemeester en Wethouders aan te wij zen, zulks in verband met het heersendè woningtekort; i. bij de uitvoering van de plannen, waarvoor de voor schotten worden verleend, mogen bestuursleden der stichting niet middellijk of onmiddellijk zijn betrok ken of voordeel genieten als aannemer, onderaannemer, uitvoerder, arbeider of architect, en voorts onder de voorwaarden, die Burgemeester en Wet houders geraden zullen voorkomen; B. Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aanbrengen van minder belangrijke wijzigingen in dit besluit, welke noodzakelijk mochten blijken, ter voldoening aan door het Rijk gestelde voorwaarden; C. aan de woningstichting !iPatrimonium" na verkrijging van de rijkssteun in de bovenbedoelde woningbouw, in eigendom over te dragen een in de omgeving van de Boomgaardstraat gelegen bouwterrein, groot 10650 m2tegen een prijs van f. 144.905,- minus cTe door deze stichting te maken kosten van grondophoging, onder voorbehoud, dat deze grondprijs door de dienst van Wederopbouw en Volkshuisvesting aanvaard baar wordt geacht. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter Secretaris Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950= BIJLAGE 10,1 85 ONTWERP DB RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel"alhier, ten behoeve van de bouw van 50 duplex-woningen in de omgeving van de d'Hondecoeterstraat c.a. grond in eigendom over te dra gen en bouw- en grond voor schotten te verlenen; Overwegende, dat de woningstichting "Leeuwarden-Leeu- warderadeel" uitsluitend werkzaam is en als zodanig toegelaten in het belang van de volkshuisvesting; dat uit de overgelegde stukken blijlct, dat de bouw kosten der woningen inclusief de duplex-inrichting rond f. 516.700,- zullen bedragen en dat de waarde van de benodigde bouwgrond op rond f. 108.605,- is te stellen; dat bij de uitvoering van het voorgenomen bouwplan het belang der volkshuisvesting wordt bevorderd; Gelet op de bepalingen van de Woningwet en op die van het Woningbesluit BESLUIT: onder voorbehoud, dat ten behoeve van de bouw van 50 duplex- woningen in de omgeving van de d'Hondecoeterstraat c.a."door de woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel" de benodigde steun uit 's Rijks kas zal worden verkregen, aan voornoemde stichting 1. bouw- en grondvoorschotten te verlenen, voorshands uit kas geld te financieren, tot een bedrag van respectievelijk f. 516.700,- en f. 108.605,- of zoveel m6er of minder als voor de uitvoering van de bouwplannen nodig zal blijken te zijn en deze te verstrekken al naar mate naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders daaraan behoefte bestaat; deze uit kasgeld gefinancierde voorschotten zo spoedig mo gelijk te vervangen door voorschotten, te financieren uit door van derden aan te trekken kapitaal op lange termijn, overeenkomstig het van rijkswege voorgeschreven rentegamma; 2. een jaarlijkse bijdrage toe te kennen in het exploitatie tekort van de te stichten woningen tot een bedrag, gelijk aan de rijksbijdrage, die de gemeente ter zake zal ontvan gen; een en ander onder de volgende voorwaarden; a. zodra de voorschotten tot de juiste bedragen kunnen wor den vastgesteld, zullen nadere regelen worden gesteld om trent de aflossing der voorschotten en de te betalen ren te b. bij faillissement of bij opheffing van de stichting, als mede indien de voorwaarden, waaronder de voorschotten zijn verleend, niet worden nageleefd, worden de voor schouten terstond opvorderbaarin welk geval de bijdra gen, tot welker betaling de gemeente zich nog in de toe komst verbonden heeft, niet meer zullén zijn verschul digd; de voorschotten kunnen mede terstond opvorderbaar worden verklaard, indien door het bestuur van de woning- stienting de bepalingen der plaatselijke verordeningen ter zake van de bouw, waartoe de voorschotten strekken niet worden nageleefd; c. bij vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der stichting zonder goedkeuring van Burgemeester en Wet houders of, ingeval van hoger beroep, zonder die van Ge deputeerde Staten, zal het bestuur aan de gemeente ver beuren een som van f. 5.000,-, waarvoor de leden van het bestuur hoofdelijk ieder voor het geheel aansprakelijk zullen zijn, onverminderd het recht der gemeente om, zo daartoe termen zijn, in plaats van geldboete schadever goeding te eisen en om de vervreemding of bezwaring niet "v,als"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 584