Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.186. als geldig te erkennen; d. de gemeente zal, zolang de voorschotten niet geheel zijn afgelost, met goedkeuring van Gedeputeerde Staten, of, bij weigering, met Koninklijke goedkeuring, het recht heb ben alle bezittingen, met de voorschotten verkregen, met de daarop rustende lasten en verplichtingen en alle schul den der stichting, voor zover die ten behoeve van die be zittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen be taling van een bedrag, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, of bij weigering, door de Koningin vast te stellen, met dien verstande, dat boven het voor de verwerving of instand houding van die bezittingen aangewende deel van het eigen vermogen van de stichting slechts een billijke vergoeding voor noodzakelijke, niet met de eigendomsovergang verband houdende, kosten wordt uitgekeerd; e. in de ter uitvoering van dit besluit op te maken akte zal de voorwaarde worden opgenomen, dat de stichting zich ver bindt aan de gemeente tot het bedrag van de voorschotten met rente, op kosten der stichting een eerste hypotheek te verlenen op de onroerende goederen, welke de stichting be zit of in de toekomst in eigendom zal verkrijgen; f. door de stichting wordt aan de gemeente terugbetaald het door haar aan het Rijk verschuldigde voor kosten van toe zicht ad 0,1$ van de hiervoor vermelde voorschotten; g. de stichting zal zorg dragen, dat personen, die de hun in eigendom toebehorende woning vrijwillig hebben verkocht of verhuurd, eerst in de laatste plaats voor een van de in dit besluit bedoelde woningen in aanmerking komen en dan alleen, indien zij een huur betalen, die de kostprijs der woningen dekt h. de gemeente zal het recht hebben op een bepaald aantal van de in dit besluit bedoelde woningen voor huur door perso nen, door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen, zulks in verband met het heersende woningtekort; i. bij de uitvoering van de plannen, waarvoor de voorschotten worden verleend, mogen bestuursleden der stichting niet middellijk of onmiddellijk zijn betrokken of voordeel ge nieten als aannemer, onderaannemer, uitvoerder, arbeider of architect en voorts onder de voorwaarden, die Burgemeester en Wethouders geraden zullen voorkomen; B. Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aanbrengen van minder belangrijke wijzigingen in dit besluit, welke noodzake lijk mochten blijken, ter voldoening aan door het Rijk gestelde voorwaarden; C. aan de woningstichting "Leeuwardeh-Leeuwarderadeel"na ver krijging van de rijkssteun in de bovenbedoelde woningbouw, in eigendom over te dragen een in de omgeving van de d'Hondecoe- terstraat gelegen bouwterrein, groot 8327 m2, tegen een prijs van f. 89.018,-, onder voorbehoud, dat deze grondprijs door de dienst van Wederopbouw en Volkshuisvesting aanvaardbaar wordt geacht Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.187» BIJLAGE NO. 187. Aan de Gemeenteraad. Het is ons gebleken, dat de erfgenamen van wijlen de heer E. Folkertsma voornemens zijn een tot de nalaten schap behorend, aan de Potmarge gelegen gardenierslandpu bliek te laten veilen. Indertijd zijn met nu wijlen de heer Folkertsma onderhandelingen gevoerd omtrent de aankoop van dit perceel door de gemeente. Blijkens de bij de stukken overgelegde situatietekening is deze grond eerlang bestemd voor uitbreiding van de bebouwing ten Zuiden van Achter de Hoven, zodat het bezit daarvan voor de gemeente van belang is te achten. Als gevolg van de met de erfgenamen gevoerde onderhande lingen hebben deze zich bereid verklaard het bedoelde gar- deniersland, groot 2.03.60 ha, tegen de prijs van f. 0,60 per m2, aan de gemeente in koop af te staan, vermeerderd met de van de op het land aanwezige vruchtbomen en gebouwen in onderling overleg te bepalen waarde. Dit bedrag is bij een later gehouden schatting vastgesteld op f. 2386,-. Wij zijn van oordeel, dat de gestelde voorwaarden billijk zijn te achten en voor de gemeente aanvaardbaar. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken stellen wij derhalve U voor te besluiten: a. van de erven E. Folkertsma aan te kopen het perceel land, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, no. 13697, groot 2.03.60 ha, tegen een koopsom van zestig cent per m2 vermeerderd met een bedrag van f. 2386,- voor de daarop aanwezige vruchtbomen en gebouwen en onder bepaling, dat de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen voor rekening der gemeente b. te bepalen, dat het onder a bedoelde land zal worden onder gebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 5 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER METJLEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 7 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 585