H U I! Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.188. BIJLAGE NO. 188. Aan de Gemeenteraad. De heer Tj.Rozema, eigenaar van het perceel Har'linger- trekweg no.74, is blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring bereid dit perceel tegen een koopsom van f. 2700,- aan de gemeente over te dragen. In verband met de plannen tot verbetering van de Har- lingervaart en de trekweg, is het bezit van dit pand voor de gemeente van belang. De gevraagde prijs, welke overeenkomt met die van enige door de gemeente aldaar reeds aangekochte gelijkwaardige per celen, komt ons billijk voor. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken stellen wij U dan ook voor te besluiten tot aankoop van TJ. ROZEKA, alhier, van het perceel Harlingertrekweg no.74, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 1345, huis en erf, groot 0,87 are, tegen een bedrag van f. 2700,--, onder bepa ling dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente. Leeuwarden, 12 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, AAMVAN DER MEULENBurgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 25 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 586