Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJL!GE NO.189 BIJLAGE NO.189- Aan de Gemeenteraad. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging te besluiten te benoemen aan de Gemeentelijke H.B.S.-Ai I.gerekend met ingang van 1 September 1950 tot leraar in Nederlands en Geschiedenis T.W. JEELOPsedert 1 Januari 1949 tijdelijk als zodanig werkzaam II.gerekend met ingang van 1 September 1950 en uiterlijk tot het einde van het cursusjaar 1950/1951 a. tot leraar in de Wiskunde P. KWIST, sedert 1 September 1949 tijdelijk als zodanig werkzaam; b. tot leraar in de Natuurkunde R. PALSMA, wonende alhier; c. tot leraar in de Biologie A. SALVERDAwonende te Gro ningen d. tot lerares in de Nederlandse Taal en Letterkunde Mej. T. YENEMA, sedert 19 September 1949 tijdelijk als zodanig werkzaam; e. tot leraar in de Scheikunde J.J.L. YAN WESSEM, sedert 1 September 1947 tijdelijk als zodanig werkzaam; f. tot leraar in de Franse Taal en Letterkunde IJ. YAN DER ZEE, sedert 3 December 1946 tijdelijk als zodanig werk zaam. Leeuwarden, 19 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. YAN DER HEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Yerzonden 25 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 587